Mesto 2023. 02. 23.

Chcete skrášliť svoje okolie? Mesto vám môže poskytnúť až 500 eur!

Mesto Komárno vyhlasuje výzvu na čerpanie finančnej dotácie na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravia obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno. Maximálna výška finančnej dotácie je 500 EUR na jeden projekt.

Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach:

  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne,
  • ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene,
  • zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),
  • odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
  • podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľov,
  • zachovanie prírodných hodnôt.

O finančnú dotáciu môžu žiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Žiadateľ musí mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu ako aj voči právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto.
Prichádzajúce žiadosti mestský úrad predkladá primátorovi mesta na rozhodnutie.

Žiadosti je možné podať písomne poštou na adresu Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno alebo osobne v podateľni Mestského úradu.
VZN: https://komarno.sk/wp…/uploads/2022/12/VZN-c.-8-2022.pdf
Tlačivo: https://komarno.sk/…/Ziadost-o-poskytnutie-fin.-dot…
Ďalšie informácie: 035/2851376