Mesto 2015. 03. 19.

Čierny odber? Bránte sa!

Z neoprávneného odberu energií je ročne ich distribútormi obvinených niekoľko stoviek občanov, pričom v zmysle platného znenia zákona o energetike je im vyrubovaná pokuta v priemere 2.000 eur. Zaplatenie tejto sumy je nielen pre dôchodcov, no aj pre priemerne zarábajúceho človeka problém.
Rozsudkom Krajského súdu Nitra, dochádza k zmene vnímania “neoprávneného odberu plynu” nakoľko ako z jeho odôvodnenia vyplýva, samotné poškodenie plomby, čo je najčastejší dôvod pre vyrubenie pokuty, nemôže byť zamieňané s povinnosťou nahradiť škodu, ktorá by neoprávneným odberom vznikla, ak by k nemu došlo. Automatické ukladanie pokuty za neoprávnený odber plynu (aj iných energií) je teda rozsudkom Krajského súdu v Nitre považované za konanie v rozpore so zákonom resp. za nesprávne si vykladanie príslušného zákona.
Distribútori energií sústavne v konaní pokračujú a tieto pokuty ukladajú, následne občanov žalujú na súdoch a vedú voči nim exekúcie.
V prípade ak potrebujete pomoc v predmetnej alebo inej spotrebiteľskej veci, môžete sa obrátiť na Spotrebiteľské Centrum, kde svoju sťažnosť resp. žiadosť o pomoc môžete zaslať elektronicky na adrese www.s-c.sk/podanie. V zmysle §25 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, táto organizácia poskytuje občanom SR bezplatné právne a neziskové finančné poradenstvo, zastupovanie občanov – spotrebiteľov pri uzavieraní mimosúdnych dohôd ako aj v súdnych konaniach. Tieto služby poskytuje bezplatne občanom na celom území SR, pričom samotný príjem spotrebiteľských sťažností prebieha len v elektronickej podobe.

-Mesto Komárno-