Región 2014. 01. 05.

Čo prinesie nový rok v sociálnej politike

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny počas roka 2013 realizovalo kľúčové opatrenia najmä v troch základných oblastiach, a to zamestnanosť, dôchodková a sociálna politika. Avizovaných je menej povinností pre podnikateľov a viac pre rodičov.

Nový rok bude podľa slov ministra práce Jána Richtera (Smer–SD) veľkou výzvou najmä v otázke zamestnanosti. Rezort sa bude aj naďalej snažiť o prijatie opatrení na zvýšenie efektivity sociálneho systému. Ako však Richter priznáva, dôležité bude pokračovať v procesoch, ktoré sa naštartovali v uplynulom roku, no zároveň sa bude vývoj jednoznačne odrážať od vývoja ekonomiky.

Michal Jurči z tlačového odboru ministerstva upozorňuje na následovné zmeny, na ktoré by sme sa mali pripraviť od začiatku roka:

Rodičovský príspevok
Na štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva matke na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa, získava žena nárok po skončení čerpania materského príspevku. Výška príspevku je oproti materskej jednotná a neodvíja sa od predošlého platu. Čerpať sa môže do tretieho roku života dieťaťa, v prípade zdravotných problémov dieťaťa do šiesteho roku.

Rodičia si prilepšia od 1. januára, kedy sa výška príspevku zvyšuje v priemere o 3,6 eura na mesiac. Rodičovský príspevok bude v sume 203,20 eura. V prípade dvojičiek sa príspevok zvýši z 249,50 na 254 eur, čo sa trojičiek týka, pôjde o zvýšenie z 299,40 na 304,80 eura.

Pokiaľ rodič nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho staršieho dieťaťa najmenej tri mesiace po sebe, vtedy sa automaticky pristupuje k vyplácaniu polovičného príspevku u mladšieho dieťaťa – od januára to bude 101,60 namiesto súčasných 99,80 eura.

V snahe zlepšiť postavenie rodičov v období starostlivosti o dieťa vychádza ministerstvo v ústrety dvoma novinkami. Pôjde o vylúčenie príjmov, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu z okruhu príjmov, ktoré by inak bránili výplate nemocenských dávok. V praxi umožnia teda poberať materskú v súbehu s mimoriadnym príjmom vyplateným počas materskej, ktorý nie je príjmom za vykonanú prácu, napríklad rôzne benefity poskytované zamestnávateľom, či vianočné odmeny.

Tou druhou ústretovosťou je nezapočítavanie obdobia poistenia v nezamestnanosti dosiahnutého v období materskej alebo rodičovskej dovolenky. Zjednodušene – pokiaľ má rodič na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke príjem, ktorý by negatívne ovplyvnil budúcu dávku v nezamestnanosti, tento sa nebude zohľadňovať.

Ďalšou novinkou pre rodičov je od 1.2. 2014 písomná povinnosť oznámiť úradu práce spôsob a miesto, kde bude zabezpečovaná starostlivosť o nezaopatrené dieťa vo veku od troch rokov do nástupu do školy.

Prídavok na dieťa
Ide o príspevok, vyplácaný každomesačne, bez ohľadu na výšku príjmu rodičov. Vypláca sa najviac do 25 roku, pokiaľ dieťa stále navštevuje strednú alebo vysokú školu.

Od 1. januára 2014 mierne vzrastie výška prídavku na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa. Rezort práce navrhuje upraviť sumu prídavku na dieťa z 23,10 eura mesačne na 23,52 eura mesačne, čo predstavuje navýšenie iba o 42 centov na každé nezaopatrené dieťa.

Podľa novely nárok na prídavok na dieťa, keď budú deti páchať priestupky, rodičom úplne nezaniká. Rodine sa bude totiž poskytovať prostredníctvom osobitného príjemcu.

Starobné dôchodky
Ministerstvo upravilo spôsob zvyšovania dôchodkových dávok. To, aká vysoká bude suma penzie záleží podľa ministerstva od rastu spotrebiteľských cien a rastu priemernej mesačnej mzdy. Dôchodok sa zvýši o pevnú sumu, čo v praxi znamená, že každý dôchodca pocíti navýšenie, aj keď nie veľké, a to bez ohľadu na výšku penzie.

Od začiatku budúceho roka sa tak zvýšia starobné penzie o 8,8 eura a predčasné starobné dôchodky sa upravia smerom nahor o 8,9 eura. Poberatelia dôchodkových dávok dostanú písomné rozhodnutie o zvýšení penzie počas januára.

Hmotná núdza
O nie veľký peniaz, ale predsa. Dávka v hmotnej núdzi sa bude zvyšovať o 1,1 eura. Nemiesto 60,50 eura dostane v budúcom roku občan 61,60 eura. Podľa nových pomienok získa ale občan nárok na dávku v hmotnej núdzi alebo jej časť len za podmienky, že bude 32 hodín mesačne vykonávať menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce pri predchádzaní, odstraňovaní následkov živelných pohrôm, povodní, havárií alebo katastrof.

Výška vymeriavacieho základu
Pri výpočte odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2014 sa vychádza z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého v roku 2012. Čiastkový základ dane z podnikania za rok 2012 je potrebné zvýšiť o zaplatené poistné na zdravotné aj sociálne poistenie a túto sumu vydeliť koeficientom 1,6. Dostaneme výsledok, ktorý predstavuje ročný vymeriavací základ. Ten sa vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.

Aké su konkrétne zmeny? Minimálny vymeriavací základ pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemerných zárobkov. Od januára 2014 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 percent priemernej mzdy na Slovensku za rok 2012 (805 eur), čo predstavuje sumu 402,50 eura. Pre porovnanie, v súčasnosti je to 393 eur. Následne teda minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude od 1. januára 133,42 eura mesačne.

Maximálny vymeriavací základ bude 4025 eur, v súčasnosti je to suma 3930 eur. Z toho rovnako vychádza maximálne poistné pre SZČO vo výške 1334,28 eura mesačne.

Dobrovoľné poistenie
Kým do 31. decembra 2013 nesmie mať žiadateľ o dávku v nezamestnanosti žiaden nedoplatok na dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti pre to, aby sa mu toto poistenie zhodnotilo na nárok na dávku, od 1. januára 2014 bude Sociálna poisťovňa tolerovať nedoplatok do sumy päť eur. Túto zmenu od januára 2014 prináša novela zákona o sociálnom poistení.

Pozitívnou správou je aj automatický zánik dobrovoľného poistenia. Dubielová vysvetľuje, že nezaplatenie poistného za dva po sebe idúce mesiace bude po novom považované za signál, že osoba chce ukončiť dobrovoľné poistenie. Znamená to, že už nebude dochádzať u dobrovoľne poistených osôb k vzniku nedoplatkov a ich následnému vymáhaniu zo strany Sociálnej poisťovne.

Minimálna mzda
„Výška minimálnej mzdy musí motivovať ľudí k práci a zabezpečiť, aby sa z odmeny za prácu uživili. Je alarmujúce, že sa zvyšuje riziko chudoby práve u zamestnaných ľudí, respektíve rodín, kde je aspoň jeden z rodičov zamestnaný,“ zdôraznil minister práce Ján Richter.

Vzhľadom na to, vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy. Od 1. januára 2014 sa zvýši zo súčasných 337,70 eura na 352 eur. Zamestnanci dostanú na budúci rok v čistom o 12,36 eura mesačne viac ako v tomto roku. Minimálna hodinová sadzba sa zvyšuje z 1,941 eura na 2,023 eura za každú odpracovanú hodinu.

 

(zdroj: aktuálne.sk, ilustračné foto)