Mesto 2013. 08. 16.

Kraj podporí kultúru a šport, podajte si žiadosť

money

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 4/2010 vyhlasuje

V Ý Z V U   N A   P O D Á V A N I E   Ž I A D O S T Í

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
na rok 2014.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.10.2013.

Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle metodického pokynu a zásad. Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači.
Metodicky pokyn a zásady pre vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu

Formulár žiadosti

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúryÚradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), alebo na oddelení mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Rázusova 2A, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/69 259 70 (oblasť kultúry) a 037/69 229 60 (oblasť športu a telesnej kultúry).