Kultúra 2023. 07. 27.

Letný kurz zbormajstrov 2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Národným osvetovým centrom organizovalo v  rámci projektu KREATIV 2023 Letný kurz zbormajstrov 2023, pod vedením kvalifikovaných lektorov, určený zbormajstrom amatérskych speváckych zborov, ktorý sa konal 10. – 14. júla 2023 v Komárne.

Odborno – vzdelávací Letný kurz zbormajstrov 2023 bol určený zbormajstrom všetkých kategórií amatérskych speváckych zborov (detských, mládežníckych a dospelých), začiatočníkom, mierne pokročilým i pokročilým. Garantkou a lektorkou LKZ 2023 bola prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., lektormi: Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD., Mgr. Katarína Kružíková a doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.

Frekventanti z celého Slovenska sa počas piatich dní zdokonaľovali v dirigentskom umení pod vedením odborných lektorov skupinovou aj samostatnou výukou v priestoroch Základnej umeleckej školy v Komárne. Každý deň prebiehal spoločný nácvik zo skúšobným speváckym zborom Concordia z Komárna. Každý z účastníkov kurzu mal vybratú skladbu z repertoáru speváckeho zboru Concordia a pod vedením lektorov sa zdokonaľoval v dirigentskej praxi.

Ukončením Letného kurzu zbormajstrov bol slávnostný verejný koncert v koncertnej sále Dôstojníckeho pavilónu, ktorý otvorila svojím príhovorom riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková. Na slávnostnom koncerte účastníci kurzu dirigovali nacvičené skladby pred speváckym zborom Concordia, ktorého rady zároveň dopĺňali. V závere zhodnotila garantka projektu prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., výbornú úroveň podujatia a vyjadrila svoje pozitívne posolstvo všetkým účastníkom kurzu.  Mgr. art. Michal Stahl odborný metodik Národného osvetového centra odovzdal účastníkom Osvedčenie o úspešnom absolvovaní Letného kurzu zbormajstrov 2023.

„Všetkým účastníkom kurzu srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu náročného týždňa a prajeme im, aby zúročili nadobudnuté vedomosti aj vo svojej praxi. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizovaní Letného kurzu zbormajstrov 2023. Prof. MgA. Blanke Juhaňákovej, ArtD., za vysokú odbornú úroveň celého podujatia a vedenie k pochopeniu emocionálnej inteligencie v umení. Dirigentovi Istvánovi Stubendekovi za zabezpečenie cvičného repertoáru a členom speváckeho zboru Concordia za aktívnu účasť na kurze a inšpiratívny prístup podporujúci frekventantov kurzu. Základnej umeleckej škole v Komárne ďakujeme za poskytnutie priestorov a služieb, ktoré napomáhali k udržaniu kvalitnej výuky. Ďakujeme všetkým divákom ktorý záverečný koncert podporili svojou účasťou.

Z verených zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.