Mesto 2010. 10. 11.

Mesto ponúka objekty pevnosti na prenájom

Ešte v júni 2010 Mestské zastupiteľstvo v Komárne iniciatívne rozhodlo o zásadách a pravidlách prenájmu objektov národnej kultúrnej pamiatky Ústrednej pevnosti, ktorá je majetkom mesta Komárno.

Predkladateľom správy na základe poverenia pracovnej komisie bol Mgr. Ľudovít GRÁFEL, vedúci Odboru vnútorných vecí a správy pamiatok Mestského úradu v Komárne. O možnostiach a cieľoch prenájmu týchto výnimočných historických objektov uviedol:
Národná kultúrna pamiatka Pevnosť Komárno, ktorá je od roku 2003 už majetkom mesta, sa rozprestiera na rozlohe 132 000 m2 na cípe mesta, medzi riekami Dunaj a Váh. Nakoľko jej ochrana a neustála prezentácia i jej možnosť postupnej obnovy si vyžaduje neustále hľadanie nových foriem, ako i keď len čiastočnú obnovu zabezpečiť. Bašta 1 bola podnikateľmi úplne obnovená, ako aj bašty 2, 3, 4, 5 a bašta 6, kde je aj Rímske lapidárium, bola obnovená mestom v spolupráci s podnikateľmi, ktorí majú tieto Bašty v dlhodobom prenájme a sú využívané na rôzne ciele. Vychádzali sme zo skúsenosti pri prenájme bášt, keď sme spracovali zásady pravidiel prenájmu Ústrednej pevnosti, čím by sme chceli takto do obnovy národnej kultúrnej pamiatky zapojiť podnikateľov i rôzne firmy, ktoré by mali záujem o prenájom.


Aké sú podmienky prenájmu Ústrednej pevnosti do užívania na rôzne ciele?
Predovšetkým je to rešpektovanie architektonickej štúdie, revitalizácie Ústrednej pevnosti a dodržiavanie zásad ochrany a prezentácia hodnôt NKP Pevnostného systému Komárna a jeho ochranného pásma. Ďalej je to vybudovanie inžinierskych sietí i zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb.
Ktorých objektov Ústrednej pevnosti sa týka prenájom a na aké dlhé obdobie?
Prenájom sa týka predovšetky kazematných nebytových priestorov v opevnení, priestorov vo veliteľskej budove a v budove kasární. Prenájom týchto priestorov je samozrejme cenovo rozlíšný. Nový nájomník sa podieľa aj na investíciách budovania infraštruktúry v areáli príslušnej časti pevnosti, ako aj na nákladoch prevádzky exteriérových priestorov pevnosti. Dlhodobý prenájom sme určili na dobu najviac 35 rokov, z čoho 5 rokov tvorí obdobie na čas určený pre rekonštrukčné práce, teda pre realizáciu novej funkcie prenajatého objektu. Samozrejme náklady, ktoré nový nájomník použije na rekonštrukciu a zhodnotenie nehnuteľnosti, sa odpočítajú z položky nájomného.

Na aké účely sa môžu priestory Ústrednej pevnosti využívať?
Podmienky užívania priestorov Ústrednej pevnosti národnej kultúrnej pamiatky budú vždy zakotvené v nájomnej zmluve. Nie je stanovené taxatívne, na čo sa môžu jednotlivé priestory využívať. Boli by sme radi, keby sa tu realizovali využitia pre turistické, kultúrno-spoločenské, reštauračné, hotelové a samozrejme aj iné zámery, ktoré sú dôstojné využitia národnej kultúrnej pamiatky. Sme radi, že už máme prvých záujemcov o reštauračné-vinárenské podnikanie. Pevne verím, že túto novú iniciatívu mesta využijú rôzne domáce i zahraničné firmy, i podnikatelia, lebo mať firmu, či rôzne zariadenie v takom atraktívnom prostredí, akým je Ústredná pevnosť v Komárne, ktorá je aj národnou kultúrneho pamiatkou, je zaujímavé aj pre rozvoj turizmu v našom meste i regióne.
Zhováral sa Dr. Štefan Bende