Región Dél-komárom 2021. 07. 22.

Mestská časť Koppánymonostor sa obohatila o rekreačný park a náučný chodník

V rámci projektu „Miluj a chráň oba brehy Dunaja“ sa v mestskej časti Koppánymonostor slávnostne odovzdal rekreačný park a náučný chodník. Stalo sa tak v stredu 21. júna za účasti zástupcu primátora Jánosa Czitu a Györgya Popovicsa.

„Vďaka úspešnému tendru od Európskej únie vznikol park, ktorý upozorňuje na miestne prírodné hodnoty, ktoré sa majú chrániť. V Koppánymonostore bol vybudovaný interaktívny ekologický park, ktorý je vhodný na organizovanie vonkajšej výučby o životnom prostredí, ako aj na oddych a relax,“ uviedol zástupca primátora János Czita, zástupca miestnej samosprávy v okrese.

V parku sú tri informačné tabule, hmyzí hotel , včelí hotel, kŕmidlo pre vtáky, lúka pre včely , 500 metrov dlhý trávnatý chodník, stovky kríkov a takmer 70 stromov, ktoré dopomôžu pri výučbe detí vo veku od 3 do 18 rokov.

„Súbežne so založením rekreačnej lokality vyšla štvorjazyčná úvodná publikácia o miestnych prírodných hodnotách, ktorá je už k dispozícii na zoldkomarom.hu. Naše mesto usporiadalo takmer v každej škole hodiny prírodovedy, kde deti mali možnosť vidieť krátke filmy, vypĺňali pracovné listy o životnom prostredí a vyrábali vtáčie búdky a hmyzie hotely,“ uviedol zástupca primátora.

Vedúcim partnerom projektu realizovaného v rámci Programu malých projektov INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko bola obec Komárom.

(Zdroj: komarom.hu)