Mesto 2021. 01. 27.

Otvorene o ochrane detí

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je súčasťou odboru sociálnych vecí a rodiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne. Hlavnou úlohou oddelenia je z názvu vyplývajúca ochrana dieťaťa, pomoc jedincovi ako aj jeho rodine v zložitých životných situáciách. Tými sú vyplývajúc z každodennej praxe najmä neľahké sociálne pomery. Čoraz viac rodín sa ocitá v situácii, kedy sa zabezpečenie základných životných podmienok stáva každodenným bojom a so situáciou si nedokážu napriek snahe  sami poradiť.

Ďalšou úlohou oddelenia je pomoc rodine v období rozvodu, rozchodu ale i po ňom. Situácia, kedy sa rodina rozpadne, rozdelí  je rovnako traumatizujúca ako úmrtie blízkej rodiny. Dochádza k závažným životným zmenám na strane rodičov, širšej rodiny no predovšetkým na strane dieťaťa. Úlohou sociálneho pracovníka, o.i., je zastupovanie dieťaťa počas súdneho konania, kedy sociálny pracovník pôsobí ako zástupca úradu, ktorý je súdom ustanovený za kolízneho opatrovníka dieťaťa. Preložené do bežnej reči kvázi advokát maloletého dieťaťa, ktorého sa súdne konanie týka. A to v procesoch rozvodu, úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, schvaľovania právnych úkonov a v mnohých ďalších. Okrem súdnych konaní sociálny pracovník pomáha rodičom dieťaťa riešiť vzájomné sporné situácie či výchovné problémy.

Súčasťou oddelenia je aj sociálna kuratela detí. Sociálni kurátori sa zaoberajú otázkami výchovných problémov či prehreškov maloletých či mladistvých detí. Situácií, kedy dieťa vloží nohu do zradných vôd pribúda. Prečo a čím to je, je zrejme úvaha a téma na ďalší článok. Medzi  oblasti, ktorými sa sociálni kurátori detí zaoberajú patria napr. záškoláctvo, priestupková či trestná činnosť, závislosť dieťaťa a ďalšie. Nazvať toto riskantné a neraz aj protizákonné konanie dieťaťa len výchovným problémom by bolo príliš jednoduché.  Pozadie týchto situácií je zväčša širšieho spektra. Bolo by teda nespravodlivé onálepkovať  tieto deti ako nevychované a ich rodičov ako neschopných.

Úrad má k dispozícii aj psychológov (referát poradensko–psychologických služieb), ktorí sú nápomocní, keď si to situácia či klient sám vyžaduje. Psychológovia sú bezplatne dostupní aj pre ľudí (detí i dospelých ), ktorí nie sú klientmi oddelenia. Vyhľadať ich pomoc môže teda ktokoľvek.

Oddelenie má vo svojej náplni aj iné oblasti, ako napr. prípravu budúcich osvojiteľov či pestúnov ale aj sociálnu kuratelu plnoletých fyzických osôb a ďalšie.

Spoločnou  úlohou každej jednej oblasti záujmu oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je pomoc, a to pomoc deťom, rodinám a ďalším fyzickým osobám. Funkcia sociálneho pracovníka nie len zamestnanie či povolanie, no predovšetkým poslanie.  Je náročné, možno nie fyzicky, ale určite psychicky. Vyžaduje si  špecifické vzdelanie – vysokoškolské, a to prioritne v odbore sociálna práca alebo aj v pedagogických odboroch či v odbore právo. Z ľudského hľadiska je viac ako vysokoškolský  diplom prínosná osobnostná výbava budúceho zamestnanca tohto oddelenia. Prosociálne cítenie, empatia, túžba pomáhať, stáť pri ľuďoch, ktorí pomoc potrebujú. Odmenou sociálneho pracovníka je nielen plat, ale aj pocit dobre vykonanej práce, radosť z pomoci druhým. Bez pochýb je sociálny pracovník jednou z náročných no zároveň pekných povolaní.

V kolektíve oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú aktuálne voľné pracovné miesta sociálnych pracovníkov. Team zamestnancov s radosťou a očakávaním obohatenia kolektívu príjme do svojich radov nových kolegov.

Pre viac info prosím kontaktujte pani Miroslavu Lukáčovú na čísle 035/2443 101 alebo e-mailom na miroslava.lukacova@upsvr.gov.sk.

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne