Mesto 2012. 08. 31.

Ponuka činnosti Centra voľného času v Komárne

Ventrum voľného času vám v školskom roku ponúka nasledovné záujmové činnosti pre deti i dospelých.

Ponuka činnosti CVČ v Komárne na školský rok 2012/2013

Vážení rodičia !

V školskom roku 2012/2013 prevezmú žiaci základných škôl a stredných škôl od riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdať aj Centru voľného času v Komárne, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Navyše získaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu sa využije na podporu aktivít, ktoré deťom a mládeži poskytneme.

Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu.

Veríme, že vaše deti a mládež budú aj v školskom roku 2012/2013 tráviť voľný čas aktívnou záujmovou činnosťou v krúžkoch, kluboch a športovou činnosťou v strediskách kajak – kanoe, basketbal, ktoré pracujú pri CVČ v Komárne.

Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití môžete získať v Centre voľného času Rozmarínová ul. č. 2 Komárno , tel. 7730 396 alebo na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.education.gov.sk

Želáme úspešný školský rok !

Ponuka krúžkovej činnosti CVČ v Komárne na školský rok 2012/2013

Krúžok  Slovenčina hrou pre žiakov 1. -4. roč. ZŠ- Játékos szlovák nyelv tanulás

Krúžok  Slovenčina hrou pre žiakov ŠZŠ s vjm – Játékos szlovák nyelv tanulás Speciális AI részére

Konverzácia slovenského jazyka pre žiakov 5. -9. roč. ZŠ- Szlovák nyelvű társalgás

Konverzácia v maďarskom jazyku pre deti, rodičov a verejnosť- Magyar nyelvű társalgás

Krúžok matematiky a logického. myslenia 1.-4. roč. – Matematika és logikai gondolkozás  köre AI

Krúžok maďarských ľudových piesni – Magyar népdal kör

Klub tvorivosti „ Tvoriváčik“ pre deti a rodičov-„ Alkotók klubja“- szülők és gyerekek

Tvorivý svet pre žiakov ZŠ – Alkotók világa AI

 „Kuchárčenie s Katkou“ pre deti  a ich rodičov, žiakov ZŠ-„Főzés Katával“- recept kör

Otvorený klub pre deti a mládež  – Ifjúsági nyitott klub

Kurz patchworku pre rodičov a verejnosť-– Patchwork klub (folt-technika)

Krúžok šikovných rúk:  pachwork, ručné práce, šitie… – Ügyes kezek klubja (folt-technika, szabás-varrás….)

Kurz šitia a strihov pre rodičov a dospelých- Szabás-varrás kör felnőttek reszére

Výtvarný krúžok pre žiakov ZŠ- Képzőművészeti kör

Výtvarný krúžok pre žiakov ŠZŠ – Képzőművészeti kör SpeciálisAI

Krúžok plávanie pre začiatočníkov- Úszó tanfolyam óvodásoknak, AI

Krúžok Odysea mysle – Moderné alternatívne divadlo- Dráma játékok- dramatizáció

Bábkarský krúžok – Báb kör

ART – kerámia, keramický krúžok –  Agyagozás

Picasso dielňa- Picasso műhely

EURO mediálne centrum- EURO mediális központ

SOS pre deti a mládež – SOS gyrekek és ifjúság részére

Klub moderných spoločenských hier – Modern társasjátékok klubja

Klub tvorivej mládeže – Ifjúsági alkotók klubja

Klub stolného tenisu- Asztaliteniszezők klubja

Krúžok Kempo- KEMPO

Krúžok Kung -fu pre žiakov ZŠ- Kung -fu AI

Krúžok jogy a brušného tanca- Hastánc és jóga

Škola tanca pre deti MŠ- Tánciskola óvodások részére

Škola tanca pre žiakov ZŠ, SŠ- Tánciskola AI, KI

Krúžok HIP – HOP- HIP-HOP

Krúžok breaku pre žiakov ZŠ SŠ – Break AI,KI

Klub „ Zlatá brána „ – klub pre matky s deťmi- „ Arany kapu“- felkészítés iskolai nevelésre

Klub modelárov- Modelezők klubja

Modelársky krúžok- Modelező kör

Pohybové hry – Mozgásos játékok gyerekek és szülők részére

Školské športové stredisko– rýchlostná kanoistika- Iskolai sportközpont-kajak- kenu

Školské športové stredisko – basketbal-Iskolai sportközpont- kosárlabda

Otvorený klub pre deti a mládež – biliard, stolný tenis, tvorivé dielne, zábavné hry… denne od 13,00 – 16,00 hod.

Klub pre matky s deťmi (predškolská výchova)- ZLATÁ BRÁNA

V Centre voľného času sa vytvára priestor pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže vo voľnom čase. Plnohodnotné a zmysluplné trávenie voľného času je najlepšou prevenciou pred negatívnymi vplyvmi prostredia, v ktorom mladí ľudia sa pohybujú. Kvalitné využívanie voľného času napomáha formovať ich osobnosť, hodnotový systém a ovplyvňuje aj ich profesijnú orientáciu.

Na aktivitách centra voľného času sa môže zúčastňovať každé dieťa a mladý človek bez špeciálnych potrieb, talentu a nadania, hlavný je ich výber záujmu  Aktivity sa môžu vykonávať aj v spolupráci s rodičmi.

• Prihlásiť sa môžete v CVČ Komárno Rozmarínová ul. č. 2 Komárno osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle 7730 396 denne od 7,00 – 16,00 hod.
• E-mail:cvckomarnokomarno@gmail.com

Vyjadrite svoj názor