Mesto 2015. 06. 23.

Ponuka práce

Na základe § 50j zákona 5/2004 Z. z. Mesto Komárno v spolupráci s úradom práce v Komárne ponúka sedem pracovných pozícií – robotník na dobu určitú, t.j. na 9 mesiacov.
Mzdové podmienky: minimálna mzda
Kvalifikačné predpoklady:
1) ukončené OU (maliar, stolár, zámočník, elektrikár, klampiar, murár)
2) bezúhonnosť
Potrebné doklady: občiansky preukaz a výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
Miesto prihlásenia: Útvar obrany a ochrany MsÚ Komárno, Zámoryho ul. č. 12, 94501 Komárno
Dátum podania žiadosti: najneskôr do 23. júla 2015