Mesto 2011. 12. 03.

Projekt EHES osloví Komárňanov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne žiada občanov Komárna o spoluprácu na projekte EHES.

Jedná sa o aktivitu Európskej únie, projekt je koordinovaný z referenčného centra, ktoré bolo založené v Helsinkách pri National Institute for Health and Welfare. Projekt vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. Získané informácie budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej starostlivosti v závislosti od socioekonomických podmienok a veku.

Projekt EHES sumarizuje údaje prostredníctvom dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia (meranie výšky, hmotnosti, obvodu pása), merania tlaku krvi a analýzy vzoriek krvi (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, triacylglyceroly). Výsledky vyšetrení vybraných osôb budú po skončení pilotnej štúdie zaslané príslušným ošetrujúcim lekárom.

V tieto dni by mala dostať poštou pozvánku do Poradenského centra sedemdesiatka ľudí vo vekovej kategórii 18 – 64 ročných obyvateľov okresu Komárno. Projekt zahŕňa dotazník, ako aj lekárske vyšetrenia zahŕňajúce meranie výšky, váhy, no aj merania krvného tlaku, chlesterolu a ďalších podobných ukazovateľov.

Vyjadrite svoj názor