Mesto 2023. 11. 20.

Spoločne pre práva detí sa spojili všetky školy v Komárne

Mesto Komárno sa pripojilo k iniciatíve UNICEF pri príležitosti významného dňa Svetový deň detí, ktorý sa každoročne oslavuje 20. novembra. Hlavným cieľom programu je zvýšiť povedomie spoločnosti ohľadne práv detí, zásad rovnosti príležitostí a na inklúziu. Do iniciatívy sa zapoja viaceré školy a na modro bude osvetlená emblematická stavba mesta, nakoľko modrá farba je symbolom tejto iniciatívy.

Dňa 20. novembra 2023 sa spoločne všetky školy v meste Komárno zapojili do celoslovenskej kampane „Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“ Podujatie „Bubnovačka“ má za cieľ symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, nakoľko násilie na deťoch je tu, je okolo nás, aj keď ho často nevnímame, nevidíme. Všetky školy pozitívne prijali túto iniciatívu, na Klapkovom námestí sa tak zišlo takmer 800 žiakov základných škôl, špeciálnych škôl a osemročných gymnázií, aby žiaci dali najavo širokej verejnosti svoj hlas a deklarovali presvedčenie, že ticho deti pred násilím neochráni.

Počas tohto zhromažďovania boli prezentované práva detí v slovenskom a maďarskom jazyku a program dopĺňali hudobné vstupy žiakov Základnej umeleckej školy v Komárne. Toto podujatie bezpochybne svedčí o tom, že každej vzdelávacej inštitúcii v meste Komárno záleží na tom, čo sa okolo nás deje uvedomujúc si, že sila prejavu je mohutnejšia, keď ju prezentujú spoločne.

Cez noc 20. novembra bude na modro tiež osvetlený aj Monoštorský most, ktorý je aj počas všedných dní symbolom solidarity.