Mesto 2012. 03. 31.

Spoznali sme pedagógov roka!

Po športovcoch roka zverejnilo a ocenilo vedenie mesta aj pedagógov, ktorí si svojou svedomitou a odbornou prácou toto ocenenie jednoznačne zaslúžili. 

Štefan Bucz
Učiteľ ZŠ s VJM na Eötvösovej ulici je známy ako horlivý športovec. Už od začiatku svojej pedagogickej kariéry sa veľmi rád zaoberal výchovou mladých športových talentov, pôsobil aj vo futbalovom klube KFC, ako tréner v žiackych kategóriach. V osemdesiatych rokoch pracoval aj ako tréner športového strediska v atletike. Na hodinách telesnej výchovy a v športových záujmových útvaroch pripravuje svojich žiakov na rôzne atletické disciplíny a loptové hry. Jeho zverenci získavajú každoročne niekoľko cenných umiestnení v okresných, krajských a celoštátnych súťažiach. Vďaka ľudskému prístupu a odborným úspechom je v pedagogickom kolektíve právom obľúbený. Jeho podpora a vernosť svojej škole môže byť príkladom pre mnohých pedagógov.

Katarína Bugáňová
Je vychovávateľkou s dlhoročnou praxou v ŠKD na Ulici pohraničnej so zameraním na esteticko – výtvarnú oblasť osobnosti. Profesionálne skúsenosti úspešne aplikuje pri rozvoji integrovaných výtvarných, dramatických a literárnych kompetencií žiakov v krúžku Dielňa detských snov. Za najvýznamnejšie úspechy možno označiť dlhoročne sa opakujúce ocenenia z významných súťaží: Európa v škole, Ekoplagát, Cena Zlaty Dvončovej. Ako spolulektorka súťažných tímov Odysea mysle doviedla tím “Sovyčky” v národnom kole 2010 a 2011 k najvyšším umiestneniam. Výrazne podporila úspešné projekty ZŠ Ul. Pohraničná: koordinovala výskumný projekt na tému „bezpečnosť kontra kvalita mlieka“ a viedla kreatívne výstupy v projekte „Nástrahy 21. storočia“ na prevenciu kriminality.

Dezső Domonkos
Je pedagógom ZUŠ v Komárne. Bol absolventom ĽŠU v Komárne a bratislavského konzervatória, ako pedagóg hry na husliach pracuje v Komárne od roku 1977. Vychováva svojich žiakov k láske k hudobnému umeniu sólovou a komornou hrou na husliach a sláčikových nástrojoch. Vychoval celý rad absolventov, ktorí aktívne muzicírujú v telesách záujmovo-umeleckej činnosti a v skupinách populárnej hudby. Bol, resp. aj v súčasnosti je členom početných komorných telies a folklórnych súborov, ako napr. Komorný orchester Csemadoku, Dobi kvintett, Dunaj – cimbalmová hudba a súbor Szigetcsoport. Zabezpečoval podujatia, na ktorých účinkoval súbor huslistov a komorný sláčikový súbor ZUŠ. Ako pedagóg hudby dlhoročne zabezpečoval vianočné koncerty v kostole reformovanej cirkvi v Číčove.

PaedDr. Iveta Gregušová
Je učiteľkou primárneho vzdelávania v ZŠ na Rozmarínovej ulici v Komárne od roku 1996, kedy škola vznikla. Ako vedúca metodického združenia primárneho vzdelávania sa podieľa na pedagogickom usmerňovaní učiteľského kolektívu. Svojou odbornosťou a tvorivosťou motivuje učiteľov a podnecuje v nich aktívnejší prístup k práci. Spolupodieľa sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu primárneho vzdelávania, ktorý je výnimočný najmä hravosťou pri získavaní základných kompetencií žiakov. Na vyučovacích hodinách používa najmodernejšie formy a metódy práce, vytvára priateľskú atmosféru, so žiakmi dosahuje vynikajúce výsledky. Jej zverenci všade získavajú dobré umiestnenia. Je učiteľkou 3. tisícročia, lebo svoje pedagogické majstrovstvo stavia na láske k deťom.

Mgr. Mónika Juhász
Je učiteľkou ZŠ Móra Jókaiho s abrobáciou maďarský jazyk – hudobná výchova. Svoj diplom získala na Pedagogickej fakulte v Nitre. Za 16 rokov pedagogickej činnosti môže byť jej práca vzorom pre všetkých kolegov. Dosiahla významné úspechy aj v oblasti práce s talentovanou mládežou, jej žiaci v roku 2011 získali celoštátne prvenstvá na recitačnej súťaži Tompa Mihály a v košickom finále súťaže Pekná maďarská reč. Za zmienku stoja tiež výsledky jej zverencov na medzinárodnej úrovni v jazykovej súťaži Bendegúz a v pravopisnej súťaži Simonyi. Od roku 2000 je vedúcou detského speváckeho zboru školy, pričom aj túto prácu vykonáva mimoriadne obetavo. Ako osobnosť sa vyznačuje výnimočnou spoľahlivosťou a náročnosťou voči sebe, ako aj voči svojim žiakom.

Tímea Kosová
Je učiteľkou matematiky a biológie v ZŠ s VJM na Ul. práce v Komárne. Svoju prácu vykonáva zodpovedne a na vysokej odbornej úrovni. Je dôsledným a náročným pedagógom, pričom podobné vlastnosti očakáva aj od svojich zverencov. Jej úsilie v oblasti práce s talentovanou mládežou je väčšinou korunované úspechom. Vlani jej žiak vyhral oblastné kolo matematickej súťaže Zrínyi Ilona, kde rovnako družstvo školy skončilo na prvom mieste. V uplynulých rokoch mnohí jej žiaci zožali úspechy v okresných a krajských kolách matematickej olympiády. Triedy, v ktorých vyučuje, majú každoročne v celoštátnych testovaniach nadpriemerné výsledky. Na škole je vedúcou predmetovej komisie matematiky, fyziky a informatiky, okrem toho je predsedníčkou okresného výboru matematickej olympiády a organizátorkou okresného kola matematickej olympiády.

Mgr. Ľubica Vidovencová
Je učiteľkou ZŠ na Komenského ulici. Jej silnou stránkou je anglický jazyk, čo potvrdzuje skutočnosť, že mnohí jej žiaci pokračujú v štúdiu na stredných školách veľmi dobre pripravení. Venuje sa aj talentovaným žiakom a každoročne ich pripravuje na olympiádu z anglického jazyka. V posledných rokoch jej zverenci dosahujú popredné umiestnenia nielen v obvodných, ale aj v krajských kolách, pričom dvakrát skončili v krajskom kole na druhom mieste. Počas svojej pedagogickej praxe sa venuje žiakom tiež ako triedna učiteľka s empatickým prístupom nielen k nim, ale aj k rodičom. Je považovaná za schopného pedagóga, s pochopením pre mladú generáciu, človeka trpezlivého, ľudského a skromného.

Mgr. Dáša Szitásová
Je riaditeľkou Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne. Každý učiteľ je povolaný k veľkej zodpovednosti a súčasne k nádhernému povolaniu byť príkladom, povznášať dušu iného človeka a formovať ho ešte lepšie ako bol formovaný on sám. Práve takouto učiteľkou primárneho vzdelávania je už 37 rokov Mgr. Dáša Szitásová, ktorá naviac už 8 rokov úspešne vykonáva aj funkciu riaditeľky Základnej školy. Škola si pod jej vedením vybudovala pevné postavenie a dobré meno medzi základnými školami v meste. Výrazne sa pričinila o odborné a pritom estetické vybavenie interiéru aj exteriéru školy a jej zásluhou získala škola, ako prvá v meste, multifunkčné ihrisko. Azda najdôležitejšie však je, že pod jej vedením sa škola pravidelne umiestňuje v prvej desiatke spomedzi viac než 300 škôl Nitrianskeho kraja v predmetových a športových súťažiach a olympiádach. Takéto výsledky mohla dosiahnuť najmä preto, že je medzi učiteľmi, žiakmi aj vo verejnosti obľúbená a uznávaná pre svoje odborné aj ľudské hodnoty. Pri riadení využíva úsmev, dobré slovo i zmysel pre humor, čím robí kolegom a žiakom každodennú školskú prácu krajšou, príťažlivejšou a radostnejšou.

Mgr. Karol Kajan
Riaditeľ základnej školy na Komenského ulici v Komárne je dlhoročným pedagógom s výnimočnými riadiacimi schopnosťami. Ako riaditeľ pôsobí už 10 rokov a svoj organizačný talent zúročil vybudovaním školy, ktorá má vo verejnosti veľmi zvučné meno a to nielen na úrovni mesta, okresu, ale aj celého Nitrianskeho kraja. Základná škola sa pod jeho vedením už viackrát zviditeľnila, keď v konkurencii viac než 300 škôl v Nitrianskom kraji, v predmetových olympiádach a postupových súťažiach, obsadila jedno z prvých troch miest. V minulom roku si opäť vybojovala 2. miesto. Tieto výsledky sú výrazne ovplyvnené osobnosťou riaditeľa, ktorý je cieľavedomý, zodpovedný a iniciatívne šíri dobré meno školy aj na medzinárodnej úrovni budovaním družobných vzťahov so školami v Českej republike a v Maďarsku. Svojím pôsobením dokazuje, že podmienky v základnej škole môžu byť adekvátne náročnej výzve 3. tisícročia.

Bc. Monika Bertová
Strednú pedagogickú školu v Lučenci ukončila v roku 1990, po jej ukončení pracovala ako učiteľka v Štúrove, zároveň získala vysokoškolské vzdelanie na pedagogickej vysokej škole Benedek Elek Sopron v MR. Od roku 1999 pôsobí ako učiteľka MŠ na Eötvösovej ulici 48 v Komárne. Svoju prácu si plní svedomite, zodpovedne a s veľkou angažovanosťou. Má veľmi dobré schopnosti pre podporu dobrých medziľudských vzťahov. Je veľmi tolerantná, pričom má pevnú vôľu na výkon vo svojej profesie. Pravidelne vykonáva poradenskú činnosť pre rodičov. Ako vedúca učiteľka praxe sa od začiatku podieľa na úspechu študentov – praktikantov. Zúčastňuje sa na seminároch organizovaných pre pedagógov formou ďalšieho vzdelávania. Pravidelne zostavuje bábkové predstavenie pre deti materskej školy. Hráva na viacerých hudobných nástrojoch.

Éva Domonkosová
Učiteľka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Vodnej ulici v Komárne pracuje v školských službách už 40 rokov. Počas svojej pedagogickej praxe niekoľkokrát zmenila svoje pôsobisko. V MŠ s vjm na Vodnej ulici pracuje od roku 2004. Dlhoročnou úspešnou prácou plní mimoriadne významnú úlohu, dosahuje výborné pracovné výsledky, je vynikajúcou profesionálkou v pozícii učiteľky materskej školy. Organizuje množstvo podujatí – Tekvicová paráda, Majáles materskej školy, tanečné domy, Deň detí, atď.. Pomáha usporadúvať stále aj dočasné výstavy pre rodičov, deti a návštevníkov materskej školy s rôznou tematikou. Vďaka svedomitej práci a zodpovednému prístupu k povinnostiam sú jej výsledky práce zárukou kvalitnej prípravy detí v predprimárnom vzdelávaní.

Oľga Egressyová
Učiteľka Materskej školy na Lodnej ulici v Komárne. V školských službách ako učiteľka materskej školy pôsobí od roku 1985. Jej osobnosť charakterizuje veľká obetavosť, láskavosť, empatia, zodpovednosť a cieľavedomosť. Jej pedagogické majstrovstvo sa prejavuje v uplatňovaní tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania so zavádzaním moderných inovačných trendov do edukácie detí predškolského veku. Venuje sa práci s talentovanými deťmi v školskom speváckom zbore „Slniečko“. Ochotne sa spolupodieľa na príprave a realizácii školských i mimoškolských aktivít a pripravuje prezentácie detí na rôznych oslavách a podujatiach v MŠ i mimo nej. V oblasti spolupráce s rodinou odvádza profesionálnu poradenskú činnosť, v ktorej aplikuje najnovšie pedagogické a psychologické trendy.

Eva Mádelová
Je učiteľkou MŠ na Kapitánovej ulici. Vo svojej práci je spravodlivá a poskytuje deťom priestor pre všestranný rozvoj. Viedla spevácky krúžok Hviezdička, kde sa s deťmi prezentovala na verejnosti a absolvovala aj kurzy predplaveckej výučby. Aj v súčasnosti si zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti samoštúdiom odbornej a špeciálnej literatúry. Pracuje ako somatopedický pedagóg pre začleňovanie detí s hendikepom. Zastupuje pedagógov v rade školy ako predsedníčka, je členkou výboru RaPŠ, je úsekovou dôverníčkou na škole. Je senzibilná s rozvinutým potenciálom kultúrnych, pedagogických a metodických kompetencií, úzko spolupracuje s rodičmi. V kolektíve je obľúbená, svoju prácu má rada, je ochotná pomôcť a vždy poradiť.

Mária Mikesová
Je učiteľkou MŠ na Ulici Komáromi Kacza 39. Na pedagogickej dráhe pôsobí už 35 rokov. Svoje štúdiá na Strednej pedagogickej škole v Leviciach ukončila v roku 1982, neskôr získala vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave. Získané vedomosti zúročuje vo svojej každodennej práci, zaoberá sa s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 14 rokov bola riaditeľkou materskej školy, vytvorila si mimoriadne dobrý vzťah s rodičmi. Je členkou Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Jej krédom je myšlienka: Kto vo svete štartuje s hendikepom a v živote nedostane dostatočnú podporu, ten bude konať pod vplyvom pocitu menejcennosti. Každý človek má dostatočné rezervy, a potrebuje pomoc pri ich uplatnení.

Gabriella Sebőová
Riaditeľka Materskej školy na ulici Komáromi Kacza 33 v Komárne. Svojim zodpovedným a humánnym prístupom k pedagogickej práci ako aj k riadiacej funkcii dokázala spolu s kolektívom vytvoriť dobré meno pre MŠ. Aktívne sa zúčastňuje na akciách v rámci kontinuálneho vzdelávania, pedagogickému kolektívu v plnej miere umožňuje priestor na ďalšie vzdelávanie, čím zvyšuje úroveň edukačného procesu. Svojimi kvalitnými manažérskymi krokmi zabezpečila zveľaďovanie materiálno-technického vybavenia školského dvora a rekonštrukciu hygienických zariadení materskej školy.

Angela Tóthová
Angela Tóthová, učiteľka Materskej školy na Eötvösovej ulici 64 v Komárne. Jej 20 ročnú pedagogickú prácu charakterizuje kreativita, náročnost, ale i odborná znalosť. Jej schopnosti sa odzrkadľujú v každodennej práci. Svojim láskavým prístupom a svedomitou prácou si získala úctu a ocenenie medzi rodičmi i v kolektíve detí. Aktívne sa zapája do organizovania kultúrneho života materskej školy. S veľkým elánom zostavuje bohatú ponuku materiálnych prostriedkov na edukačné aktivity, na podnecovanie fantázie, tvorivosti a celkovej aktivity detí. V práci je kreatívna, dôsledná a cieľavedomá.

Vyjadrite svoj názor