Región 2015. 11. 13.

Stratégia CLLD Združenia Dolný Žitný ostrov

29. októbra 2015 sa v Komárne konalo zasadnutie Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov, ktorého hlavnou témou bola stratégia CLLD a jej schvaľovanie.

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov vznikla ešte v roku 2008 združením 18 obcí. V októbri 2014 sa MAS ZDŽO rozšírila o obce zo Združenia obcí Most priateľstva a mesto Komárno. Dnes tak tvoria členov MAS ZDŽO samosprávy 28 obcí okresu Komárno, mesto Komárno, mesto Kolárovo a 3 obce z okresu Nové Zámky.

Na zasadnutí Valného zhromaždenia schválili starostovia členských obcí, podnikatelia a občianske združenia zmeny v členskej základni, zvolili 7 členné predsedníctvo a 5 člennú revíznu komisiu. Ing. Andrea Fialová, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Komárno, odprezentovala stratégiu CLLD, ktorá je hlavným rozvojovým dokumentom MAS pre nasledujúce obdobie. Stratégia sa pripravovala v súlade s princípmi iniciatívy LEADER so zapojením občanov, podnikateľov a občianskych združení z regiónu. Na osobných stretnutiach, v pracovných skupinách a prostredníctvom dotazníkov mali všetci možnosť vyjadriť svoje názory a návrhy na rozvoj regiónu v budúcnosti.

Najväčším problémom územia MAS ZDŽO je vysoká miera nezamestnanosti. Vytvorenie nových pracovných miest by malo za následok zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľov. Potrebné by bolo zamerať sa na tvorbu vhodných podmienok na spracovanie ovocia a zeleniny, čím by sa v regióne vyprodukovala vyššia pridaná hodnota. Spotrebou produktov a tovaru z regiónu by sa ľudia dostali k zdravším a lacnejším potravinám a zároveň by sa podporili miestni výrobcovia a podnikatelia. Členovia MAS ZDŽO sa usilujú o vytvorenie atraktívneho a konkurencieschopného územia, ktoré ponúka zmysluplné využitie voľného času a uchováva si svoj vidiecky ráz.

Dôležitým cieľom pre budúce obdobie je zvýšenie zamestnanosti a lepšia spolupráca medzi obcami a mestami, ako aj medzi účastníkmi miestneho hospodárstva.

Ing. Daniela Schulczová, MAS Združenie Dolný Žitný ostrov