Mix 2022. 06. 28.

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej vyhlásila prijímacie skúšky na školský rok 2022/23!

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej otvorila svoje brány v roku 2013 a odvtedy sa môže popýšiť veľkým množstvom študentov a absolventov v rôznych oblastiach. Tanec, spev, hranie na hudobných nástrojoch, herectvo, kreslenie a omnoho viac prebieha pod mentoringom a odborným dohľadom vyučujúcich v umeleckej škole, ktorá je inštitúciou zaradenou do pôsobnosti Ministerstva školstva SR.

Prečo sa rozhodnúť pre SZUŠ Sylvie Czafrangóovej?

Škola ponúka kvalitné umelecké vzdelanie, ku každému študentovi pristupujeme individuálne, pod dohľadom a vedením odborne uznávanými lektormi.

Počas akademického roka sa študenti zoznámia s nasledovnými technikami v oblasti výtvarného umenia:

Kresba, maľba, grafika, sochárstvo, textil, maľba na sklo, papier, keramika, raku, porcelán, keramika, vypaľovaný smalt, fusing – tavenie skla, vitráže tiffany, ľudové výtvarné techniky, enkaustika, land art – umenie v prírode, dejiny umenia.

Vizuálna výchova a s ňou spojená výučba v umeleckej škole jednoznačne podporuje vzťah detí k umeniu a rozvíja ich kreativitu. Popri týchto pozitivitách sú tu aj ďalšie iné, ktoré jednoznačne stoja za spomenutie. „Vizuálna výchova dokáže veľa v oblasti samostatnosti, tvorivého správania, pomáha rozvíjať sebapoznanie a sebaúctu, rozvíja aj schopnosť koncentrácie a sebaregulácie. Získavanie a spracovávanie vedomostí v rámci tvorivých činností silne rozvíja schopnosti samostatného učenia.“

Výučba študentov, však, nezačína a ani nekončí len v samotných ateliéroch. Vďaka lektorom a tvorivej skupine majú deti možnosť rozšíriť svoj obzor aj o ďalšie vedomosti a skúsenosti. „Naši žiaci sa zúčastňujú domácich a medzinárodných súťaží, rôznych domácich a zahraničných výstav, výtvarných táborov, výtvarných sympózií, navštevujú ateliéry renomovaných umelcov.“

Na hudobnom oddelení ponúka školu výučbu na nasledovných hudobných nástrojoch: klavír, klasická a elektrická gitara, flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, trombón, husle, viola, kontrabas, violončelo, bicie, marimba, cimbal, xylofón, ľudové nástroje, citara, okrem toho tiež prebieha na škole výučba spevu a hudobnej teórie.

„V nižších ročníkoch deti hravou formou zoznamujeme s rytmom a melodikou hry. Hudba je prítomná v rôznych hrách, speve a spoznávaní rytmu.“

Deti v školskom veku majú možnosť okrem samotnej hry na hudobnom nástroji si osvojiť aj množstvo spomienok a dobrej nálady aj zo spoločných hudobných mini koncertov a predstavení. Hlavný predmet – hru na nástroji – dopĺňajú predmety ako hudobná náuka, komorná hudba, orchestrálna hudba, štvorručná hra, čítanie nôt, klavírny sprievod a zborový spev.

Svoje zručnosti môžu ukázať na školských koncertoch, domácich a medzinárodných súťažiach a majú možnosť zúčastniť sa letných hudobných táborov doma aj v zahraničí.

Pre deti v predškolskom veku je tanec nástrojom na ceste k hudbe a tiež spôsobom pre vyjadrenie zážitkov a pocitov v podobe pohybu. Tanec tiež podporuje rozvoj detských schopností a pohyb. Pre školákov ponúkame vzdelávanie v oblasti: scénické tance, show dance, disco, zumba, brušný tanec, hip-hop, tanečná doplnková gymnastika, jazz balet, klasický tanec, balet a základy baletu, spoločenský tanec, ľudový tanec, moderný tanec.

Svoje zručnosti si otestujú na scénických vystúpeniach, tanečných vystúpeniach, domácich a zahraničných súťažiach. Môžu sa zúčastniť letného denného tanečného tábora.

Odbor herectvo:

Počas výučby si žiaci môžu prostredníctvom hravých, tvorivých činností osvojiť tieto témy: hravé, tvorivé činnosti, scénický pohyb, hra s maskou, technika reči, situačné cvičenia, tanec, scénické vystúpenia.

Žiaci sa zúčastňujú domácich a medzinárodných súťaží, predstavení, divadelných táborov a navštevujú rôzne divadelné predstavenia.

„Základná umelecká škola spolupracuje s domácimi a zahraničnými školami, inštitúciami a galériami. Našich študentov pripravujeme na talentové skúšky na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách.

Vítame všetkých, ktorí majú záujem o niektorý z odborov na našej škole. Do konca júna ponúkame možnosť vidieť jednotlivé vyučovacie hodiny, prezrieť si naše učebne a zoznámiť sa s našimi vysokokvalifikovanými odbornými učiteľmi.“

Adresa, kontakty:
SZUŠ Sylvie Czafrangóovej
Nádvorie Európy č. 18., Komárno

+421944235432, 035 777 15 25
szusart@gmail.com
www.szusart.sk
Facebook: Szuš Czafrangó Sylvia
Instagram. szusczafrangosylvia
Youtube: SZUŠ Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia MMAI