Mesto 2011. 12. 30.

Vodohospodársky podnik plánuje v budúcom roku opravu protipovodňového múru

Projekt vodohospodárov by mal do Komárna priniesť väčšiu istotu počas povodní.

Na konci decembra vyhlásil štátny Slovenský vodohospodársky podnik verejné obstarávanie na opravu protipovodňových hradení. Konkrétne by malo ísť o výmenu pôvodného mobilného hradenia v otvoroch jestvujúceho protipovodňového múru za nové mobilné hradenie. Malo by sa tak zamedziť, alebo aspoň minimalizovať priesaky počas povodní.

Rekonštrukciu protipovodňového múru bude SVP financovať prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 810 000 EUR bez DPH. Ponuky je možné predkladať do 16. januára 2012 a práce by mali byť hotové do konca roku 2012.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na všetky projekty výzvy operačného programu je 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

FOTO: SVP, Ilustračné

Vyjadrite svoj názor