Mesto 2014. 03. 18.

Vyhodnotili súťaž o logo 23. Komárňanských dní

Dňa 11.2.2014 mesto Komárno prostredníctvom svojej webovej stránky www.komarno.sk a prostredníctvom miestnych médií vyhlásilo súťaž „Logo Komárňanských dní“. Súťaž bola vyhlásená pre študentov škôl so sídlom v meste Komárno a jej cieľom bolo vytvorenie grafického návrhu nového loga Komárňanských dní, ktoré sa tradične každý rok usporiadajú v meste Komárno.

Uzávierka súťaže bola 7.3.2014 a do tohto termínu bolo na mestský úrad v Komárne doručených 10 obálok so 17-mi súťažnými návrhmi. Mesto Komárno na vyhodnotenie súťažných návrhov zriadilo komisiu, do ktorej boli prizvaní odborníci so zameraním grafika a design: Mgr. Dyonýz Kovács – gART webstudio, Gergely Soóky – týždenník Delta, Peter Czékus – Com-média s.r.o., Teodor Nagy – umelecký fotograf, Róbert Králik a Gabriel Weszelovszky za MsÚ Komárno.

Vyhodnotenie súťaže „Logo Komárňanských dni“ sa uskutočnilo dňa 18.03.2014 v zasadačke mestského úradu Komárno. Cieľom odbornej komisie bolo rozhodnúť, ktoré z predložených grafických návrhov je vhodné na použitie ako oficiálne logo „Komárňanských dní“ pre nasledujúce obdobie.

Za predsedu komisie bol zvolený: Jozef Szilva, výtvarný umelec. Forma hlasovania bola zvolená: verejné hlasovanie. Podmienky vyhodnotenia: návrhy po otvorení obálok boli uložené na stoly a označené poradovým číslom bez uvedenia autora. Spolu bolo hodnotených 17 návrhov. Každý člen komisie určil poradie troch najlepších návrhov. Prvý návrh získal tri hlasy, druhý dva a tretí jeden hlas.

Sčítaním odovzdaných hlasov bol určený víťazný návrh s číslom: 15 – Angelika Kováčová, žiačka ZŠ s VJM na ul. Práce. Odmenu 100 € si bude môcť prevziať počas Komárňanských dní.

Víťazovi gratulujeme, všetkým ktorí zaslali svoje návrhy ďakujeme. Taktiež ďakujeme členom odbornej komisiel, ktorí návrhy zodpovedne vyhodnotili.

logo 11

(zdroj a foto: komarno.sk)