Mesto 2022. 12. 02.

Vyše 500 popredných odborníkov si v Komárne vymenilo najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti liečby rakoviny

Komárno sa na dva dni stalo centrom slovenskej onkológie. Nemocnica AGEL Komárno  po trojročnej nútenej prestávke zorganizovala 2. Komárňanskú onkologickú konferenciu. Prestížne odborné podujatie s medzinárodnou účasťou sa podarilo zrealizovať  v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskou lekárskou komorou, Sekciou nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory. Ročne na Slovensku pribudne cca 35 000 novo diagnostikovaných onkologických ochorení, tento odbor je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich u nás aj vo svete.

Vyše 500 odborníkov – lekárov, farmaceutov, sestier, fyzikov a medicínsko-technických pracovníkov sa stretlo v priestoroch auly Univerzity J. Selyeho, kde bolo odprezentovaných vyše 70 odborných prednášok.  Akcie sa zúčastnila aj prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Spomedzi uznávaných odborníkov v oblasti onkológie prijali pozvanie a v odbornej časti sa aj prezentovali najnovšími skúsenosťami, okrem iných aj: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., prednosta Kliniky radiačnej onkológie Masarykovho onkologického ústavu v Brne, PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK, prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH – dekan, Farmaceutická fakulta UK.

Onkológia v Nemocnici AGEL Komárno sa za ostatné štyri rok vypracovala na popredné miesto a stala sa dôležitou súčasťou siete moderných onkologických stredísk na Slovensku. Stalo sa tak vďaka výbornému technickému vybaveniu, vynikajúcim odborníkom, skvelému manažmentu pacienta i samotného onkocentra a výborným výsledkom. Po štyroch rokoch prevádzky jedného z najmodernejších lineárnych urýchľovačov Halcyon len v Komárne pomohli liečbou takmer 3300 pacientom. Nemocnica má k dispozícii modernú ústavnú lekáreň s riedením cytostatík, 12 lôžok  chemostacionáru a jej ambíciou do budúcna je zamerať sa na klinickú onkológiu.

,,Pred štyrmi rokmi sa  spoločnosť AGEL rozhodla vybudovať  v Komárne onkologické centrum s najmodernejším prístrojovým vybavením, s vynikajúcimi odborníkmi a ambíciou na perfektný pacientsky manažment. Cieľ bol viac ako ambiciózny, čelili sme otázkam o opodstatnenosti, o tom, aké bude využitie onkocentra i vtedy najmodernejšieho lineárneho urýchľovača v Čechách a na Slovensku, či to zvládneme výkonovo i personálne. Uplynuli štyri roky odo dňa, keď komárňanská nemocnica začala písať svoju novodobú onkologickú históriu a dnes môžem skonštatovať, že náš ambiciózny cieľ sme nielen dosiahli, ale v rozvojovom programe liečby rakoviny pokračuje ďalej,“ uviedol predseda predstavenstva AGEL a. s.  Michal Pišoja MPH.

,,Za posledný rok sa nám podarilo zrekonštruovať lôžkovú časť onkologického oddelenia, ambulantný úsek a dať do užívania pacientom aj nový onkologický stacionár. Za štyri roky sa u nás liečilo takmer 13 300 pacientov, denne absolvuje rádioterapiu v priemere 60 pacientov a takmer 2200 bolo na našom oddelení hospitalizovaných. Náš dlhodobý najvyšší cieľ je komplexná starostlivosť o onkologicky chorého pacienta na úrovni 3. tisícročia. S najmodernejším medicínskym vybavením, najnovšími medicínskymi postupmi, erudovaným personálom s dlhoročnými skúsenosťami a predovšetkým s empatickým prístupom k pacientovi,“ uviedol primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie MUDr. Pavel Demeter MBA.

,,Som veľmi rád, že Komárno dnes znamená na pomyselnej onkologickej mape pojem. Hovoria o tom naše výsledky, skúsenosti a predovšetkým naši pacienti. Za to by som veľmi rád vyjadril všetkým svojim kolegom obrovské poďakovanie za skvelú tímovú prácu, za výsledky, ktoré dosiahli, za nasadenie a ochotu prekonávať prekážky,“ dodal riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška.

Jedným z hlavných cieľov Nemocnice v Komárne je a ostáva aj do budúcna štandardizácia postupov diagnostiky, liečby a prevencie a multidisciplinárna spolupráca vrátane súčinnosti s renomovanými onkologickými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí.