Región 2014. 06. 30.

Výsledky prieskumu" Krok za krokom k zníženiu nezamestnanosť " v rámci programu Mládež v akcii

Do projektu realizovaného v roku 2013-2014 sa zapojilo 1381 slovenských a 1242 maďarských respondentov vo veku 15- 25 rokov. Organizácie Lingua Leader, n.o. a Mladiinfo Slovensko boli partnermi zastrešujúcimi slovenskú stranu projektu.

Vyhodnotením použitých metód sa dospelo k záverom, že značné množstvo mladých ľudí ostáva nekvalifikovaných z dôvodu neukončenia svojho vzdelania. Nedostatok pracovných príležitostí v krajine najviac postihuje práve nízko kvalifikovaných ľudí. Objavuje sa tiež problém geografickej špecifickosti- ľudia sú nútení za prácou cestovať do vzdialenejších lokalít. Ďalším nedostatkom sú zlé pracovné podmienky zamestnancov. Najväčším problémom podľa prieskumných zistení však ostáva, že systém vzdelávania nepracuje na zodpovedajúcej úrovni: množstvo absolventov končí na úradoch práce a nemôže sa uchádzať o prislúchajúce pozície z dôvodu požadovanej doby praxe. Odporúčaním vyplývajúcim z výsledkov prieskumu je kladenie dôrazu na praktický aspekt vzdelávania. Úloha štátu pri odstraňovaní nezamestnanosti je nespochybniteľná, ale na dosiahnutie výsledkov je potrebná spolupráca tak z jeho strany, ako i zo strany uchádzačov o zamestnanie.
Bližšie informácie nájdete na stránke : www.stepbystepyia.eu

Lingua Leader, n.o.
V Bratislave 14.6.2014

yia