Mesto 2017. 02. 01.

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2017 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt.

Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach:

a) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
a1) podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne,
a2) ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene,
a3) zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),
a4) odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
a5) podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľov,
b) zachovanie prírodných hodnôt.
V nasledujúcom období je možnosť uchádzať sa o tieto verejné zdroje.
Celková alokácia  je 10 tisíc eur, pričom maximálna výška finančnej dotácie priznanej mestom na jeden projekt je 2000,- eur. O finančnú dotáciu môžu žiadať fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby – obchodné spoločnosti a právnické osoby, ktoré nie sú zriadené na podnikanie, napr. občianske združenia, záujmové združenia, neziskové organizácie, nadácie a spoločenstvá, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Komárna, alebo ktoré pôsobia, resp. vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby tu žijúcemu obyvateľstvu. Tomu istému žiadateľovi dotáciu je možné poskytnúť iba raz v danom kalendárnom roku.
Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná. Minimálna výška spoluúčasti v prípade právnických osôb – obchodných spoločností a fyzických osôb – podnikateľov je 50% z celkovo predpokladaných nákladov projektu, v prípade právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie je to 30%. Táto spoluúčasť je obligatórnou podmienkou poskytnutia finančnej dotácie.
Hlavným cieľom grantu na tento rok je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov mesta.
Žiadosti je možné podať písomne poštou, alebo osobne v podateľni Mestského úradu (Námestie Generála Klapku 1, 945 01 Komárno).
Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 v znení č. 28/2015 si môžete pozrieť TU.
Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť aj na mestskom úrade, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta. Ak chcete stiahnuť tlačivo, kliknite SEM!
Ďalšie informácie ohľadne grantu Vám podá pracovníčka Odboru rozvoja, Referátu projektového manažmentu a životného prostredia.
Prichádzajúce žiadosti budú mestským zastupiteľstvom schvaľované priebežne na základe odporučenia príslušných komisií mestského zastupiteľstva. Žiadosti je možné podávať do   30. septembra, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného na tento rok.
-Mesto Komárno-
Foto: ilustračné foto