Mesto 2016. 09. 22.

Výzva na doplnenie údajov

Vyzývame obyvateľov, ktorí si podali žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na základe §28a odsek 4 písm. zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva aby doložili k žiadosti potvrdenia týkajúce sa sociálnej situácie žiadateľa, ktorá sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je

a) v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
     (potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi)
b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
     (potvrdenie ZŤP)
c) osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,
     (čestné prehlásenie)
d) osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.
     (potvrdenie o poberaní starobného dôchodku)
Termín doloženia údajov: do 15. októbra 2016
-krá-
Mesto Komárno