Mesto 2024. 05. 23.

Z bytového domu v Harčáši vykázali osoby, ktoré neoprávnene užívali byt

Dňa 16.05.2024 pri kontrole bytového domu č. 61 v mestskej časti – Veľký Harčáš bola vykonaná kontrola zameraná najmä na zisťovanie nelegálneho bývania, pričom v troch prípadoch bolo zistené porušenie predpisov na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi.

„V dvoch prípadoch bola uložená bloková pokuta na mieste a v jednom prípade bolo začaté priestupkové konanie voči osobe, ktorá neoprávnene užívala byt. Vo všetkých prípadoch boli nepovolané osoby z bytového domu vykázané.“

Mestská polícia v Komárne v súčinnosti s príslušným oddelením Mestského úradu v Komárne pravidelne vykonáva kontroly v marginalizovaných rómskych komunitách za účelom obmedzenia protispoločenskej činnosti.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város