Mesto 2012. 06. 29.

Zaktivizujte sa pre rieky – znie motto Medzinárodného dňa Dunaja

Medzinárodný deň Dunaja sa slávi v spojitosti s podpísaním Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom akcií, organizovaných pri príležitosti tohto dňa, je upriamiť pozornosť verejnosti na problémy súvisiace s povodím Dunaja.

Slovensko sa oslavami Medzinárodného dňa Dunaja už v minulých rokoch pripájalo k vyše 81 miliónom ľudí v 14 krajinách Európy. V roku 2012 zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), jeho rezortné organizácie Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik a Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, podujatie nazvané Otvorená elektráreň – Open Plant. Miestom osláv Medzinárodného dňa Dunaja sa už 9. júna stalo Vodné dielo Gabčíkovo. Európska únia na svojej stránke podčiarkla, že povodie Dunaja je významným zdrojom vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, dopravu a výrobu elektrickej energie.

Rakúsky skladateľ Johann Strauss zvečnil po Volge druhú najdlhšiu rieku na európskom kontinente chýrnym valčíkom Na krásnom modrom Dunaji. Veľtok je príťažlivý aj pre desaťtisíce turistov, ktorí každoročne prichádzajú k jeho brehom. Dunajská delta je na zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Deň podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja 29. júna 1994 v Sofii sa pripomína ako Medzinárodný deň Dunaja. Okrem osláv má nabádať obyvateľov v povodí európskeho veľtoku k akciám na zvyšovanie ochrany jeho vôd.

Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja (International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR) pri 10. výročí podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja vybrala 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja, aby sa pripomínali nielen úspechy pri ochrane veľtoku, ale aj nové úlohy stojace pred obyvateľmi povodia. Dátum 29. jún by sa preto mal dostať do programu ministrov životného prostredia i organizácií, venujúcich sa ochrane vôd v štátoch, cez ktoré rieka preteká.

Dunaj pramení v Čiernom lese v Nemecku vo výške 1078 metrov nad morom. Dĺžka toku je 2857 km, z toho 172 km na území Slovenska.

V spojitosti s týmto dňom očakáva Slovensko dnes návštevu komisára Európskej únie (EÚ) pre regionálnu politiku Johannesa Hahna. Komisár EÚ má v Bratislave na stretnutí s vysokými predstaviteľmi Slovenska rokovať o dunajskej stratégii. Johannes Hahn má v dňoch 27. júna až 1. júla okrem Slovenska navštíviť aj Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko.

Vyjadrite svoj názor