Región 2012. 02. 16.

2% z vašich daní môžu putovať aj do Komárna!

Aj tento rok môžete poskytnúť 2% zo svojich daní organizáciám, ktoré sa o takýto príspevok do svojich rozpočtov uchádzajú. Viac informácií o poukazovaní 2% z daní získate na webe http://www.rozhodni.sk

 Pokiaľ by ste boli organizácia z Komárna a okolia a máte záujem o zverejnenie na portáli Ahoj Komárno, píšte na mailovú adresu info@ahojkomarno.sk ! 

FORLIFE n.o. 

Popis:
FORLIFE je nezisková organizácia, ktorá od roku 2005 prevádzkuje Všeobecnú nemocnicu Komárno.

Účel použitia prostriedkov:
Nezisková organizácia FORLIFE takto získané prostriedky použije výhradne pre potreby Všeobecnej nemocnice Komárno, a to konkrétne na nákup špeciálnych zdravotných matracov a posteľného vybavenia na 368 lôžok na našich lôžkových oddeleniach.

Vyhlásenie/Údaje:
Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu!

Web:
http://www.forlife.sk/ 

Dobrovoľný hasičský zbor, Hurbanovo

Popis:
Organizácia Dobrovoľný hasičský zbor bola založená v roku 1887 a existuje až dodnes v podobe neziskovej organizácie. Všetky aktivity vykonávajú nadšenci a ľudia, ktorým nie je ľahostajné verejné blaho, životy
spoluobčanov a ich majetky. Títo ľudia a vlastne celá organizácia, ako už z názvu vyplýva fungujú na báze dobrovoľnosti. Organizácia sa zaoberá záchranou životov a majetku obyvateľstva mesta a priľahlého okolia. Ďalej sa zaoberá činnosťami vyplývajúcimi zo zákona o ochrane pred požiarmi 314/2001 Z.z. a súvisiacich predpisov. Okrem iného sa zaoberá aj získavaním mladých ľudí pre voľnočasové aktivity v podobe hasičských súťaží a aktivity
vo verejnom záujme(dobrovoľný darcovia krvi). Zároveň členovia DHZ vykonávajú osvetu v oblasti protipožiarnej ochrany.

Vyhlásenie/Údaje:
Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu! 

Účel použitia prostriedkov:
Získané prostriedky budú použité na výstroj a výzbroj hasičov.

Web:
http://hurbanovohasici.webnode.sk/

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Komárne

Popis:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu.

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Komárne v našom meste pôsobí cca 21 rokov. V ostatné dva roky organizovala sociálnu zbierku pre postihnutých povodňami na východe Slovenska, neskôr pre rodiny v Komárne.

Vyhlásenie/Údaje:
Vyhlásenie doplníme.

Účel použitia prostriedkov:
Vyhľadávanie a integrácia zrakovo postihnutých osôb do bežného života, sociálno právne poradenstvo, predčítanie a doprovod, spolková činnosť pre zrakovo postihnutých (žolíkove turnaje, rôzne stretnutia klubového charakteru) a iné.

Web:
http://www.unss.sk/ 

Miestny odbor Matice slovenskej Komárno

Popis:
Miestny odbor MS v Komárne je apolitickou kultúrno-spoločenskou inštitúciou otvárajúcou dialóg medzi všetkými kultúrnymi a športovými organizáciami na území mesta Komárno tak, aby vzájomne prinášali kultúrne a spoločenské hodnoty všetkým obyvateľom mesta Komárno, a jeho okolia nevynímajúc.

Vyhlásenie/Údaje:
Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu!

Účel použitia prostriedkov:
Prostriedky použije organizácia na podporu Dramaťáku, prípravu zaujímavých kultúrnych podujatí v Komárne a aj v celom okrese a na podporu všestranného talentu našich detí.

Web:
http://www.dmskomarno.sk/ 

Vyjadrite svoj názor