Kultúra 2016. 03. 09.

8-ročné štúdium má viacero predností a výhod

8-ročná forma štúdia existuje v Gymnáziu Ľ. J. Šuleka v Komárne nepretržite 20 rokov a má viacero výhod a predností. Do 8-ročného štúdia môžu podať žiaci 5. ročníka základných škôl prihlášku najneskôr do 8. apríla 2016.

Žiaci, ktorí sú prijatí do 8-ročného štúdia, sú už na strednej škole a v neskoršom období nie sú vystavení stresom z prijímacích skúšok. V triedach sú kompaktné kolektívy, do veľkej miery veľmi dobrých a talentovaných žiakov.

Kvalifikovaní pedagógovia pracujú so žiakmi osem rokov, môžu ich lepšie spoznať a rozvíjať ich talent. Dôkazom sú vynikajúce výsledky v predmetových olympiádach, kde dosahujeme pekné umiestnenia v okresných, krajských a často aj v celoslovenských kolách.

V 8-ročnom štúdiu je posilnená výuka cudzích jazykov, naši maturanti veľmi dobre ovládajú 2 cudzie jazyky: anglický, ktorý sa učia všetci, a druhý cudzí jazyk si volia podľa záujmu nemecký alebo španielsky.

Držíme krok s dobou aj v oblasti informatiky. Uvedomujeme si, že ovládanie sveta počítačov je nevyhnutnosťou. Takisto si však uvedomujeme, že sedavý a pohodlný spôsob života je potrebné kompenzovať pohybom. Na rozdiel od mnohých iných škôl, u nás mali študenti vždy tri hodiny telesnej výchovy týždenne, a tak je to aj v súčasnosti. Aj v telesnej výchove zavádzame nové inovatívne metódy a podmienky na pohybové aktivity neustále vylepšujeme. Okrem telocvične a dobre zariadenej posilňovne máme k dispozícii aj dve miestnosti zariadené na stolný tenis, sálu s desiatimi trampolínami a multifunkčné ihrisko pokryté umelým trávnikom.

Dnešná mládež stále viac komunikuje SMS-kami a cez facebook. Z tohto dôvodu považujeme predmet spoločenská výchova, ktorý vyučujeme od triedy PRÍMA, za veľmi dôležitý a prospešný. Žiaci sa zdokonaľujú v komunikácii, učia sa formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky, vystupovať a tí šikovnejší hravo zvládajú aj malé javiskové formy.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne

Ako na 8-ročné štúdium ?
Radi Vám poskytneme podrobné informácie telefonicky alebo e-mailom a dohodneme osobné stretnutie.  
Kontakt: č.tel. 035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk 

Vyjadrite svoj názor