Mesto 2015. 03. 19.

Architektonické možnosti smerovania mesta

Odborné fórum o architektúre Komárna s názvom Quo Vadis Komárno sa uskutočnilo 10.03.2015 s veľkým záujmom odborníkov aj verejnosti. Fórum zahájil László Stubendek, primátor mesta, niekoľkými myšlienkami o Komárne, jeho stavbách a budovách, s dôrazom na potrebu hlavného architekta mesta.
Prvý blok prednášok začal Oliver Csémy – architekt. Po zhodnotení historického významu Komárna sa venoval blízkej minulosti a načrtol smerovanie mesta do budúcnosti. Niekoľko myšlienok z jeho prednášky: Aby sa naše mesto stalo príťažlivé pre turistov, najprv musí dosiahnuť to, aby sa v ňom cítili dobre samotní obyvatelia, ktorí si musia ctiť verejné priestory, pretože tie spájajú ľudí. V centre mesta bolo preinvestovaných veľa peňazí, ale obyvatelia sa tu necítia dobre, toto nové prostredie ich nepriťahuje, ale odpudzuje, a to vidíme na vlastné oči keď je centrum mesta vyľudnené. Tepelná izolácia panelových domov je síce užitočná vec, ale ich farebný vzhľad pôsobí odstrašujúco – celé sa to dá nazvať karnevalom panelákov – celkový dojem je proste zlý. Prostredie medzi panelákmi je neusporiadané, chýba stromová výsadba, proste tu čaká vedenie mesta veľká práca.
Myšlienka predošlého vedenia mesta na vytvorenie univerzitného mesta nebola tiež správna – budovy univerzity sú roztrúsené po celom meste, ich vzhľad nie je adekvátny a nepriaznivo vplývajú na celkový vzhľad mesta.
Dnešné stretnutie sa netýka pomenovania konkrétnych vecí, ale skúsime načrtnúť určité vízie, ako by sa mesto mohlo vyvíjať do budúcnosti. Postoj terajšieho vedenia mesta je v tomto smere veľmi pozitívny. Mesto potrebuje zaviesť určité pravidlá, je potrebné vytvoriť funkcie hlavného záhradníka a hlavného architekta. Také drobnosti, ako správne vytvorené osvetlenie môže zmeniť vzhľad a celkový dojem o našom meste. Predvedené vízie o osvetlení mosta nad Dunajom sú toho príkladom. Vstupná brána do nášho mesta (ale aj štátu) je práve tento most a colnica. A aký má dnes turista dojem pri príchode cez Dunaj? Asfaltové more colnice, bordel v starej lodenici, anarchia a chaos. Ak sa v priestoroch starej lodenice vybuduje komplex budov, ktoré dajú nášmu mestu prívlastok moderného mesta, máme šancu na to že sem prídu turisti a lode plávajúce na Dunaji budú chcieť zakotviť v našom meste.
V druhom bloku prednášok pokračoval Krisztián Csémy – architekt, a načrtol možnosti týkajúce sa zmeny v organizácii dopravy v meste. Ak by mesto urobilo niektoré ulice v centre jednosmernými, otvoril by sa priestor na vytvorenie cyklistických ciest a nových parkovacích miest, ktoré naše mesto tak veľmi potrebuje.
V našom meste zúri kasínový efekt, ktorý ničí dobrý dojem mesta. Bezuzdné prelepovanie výkladov jednak nevytvára dobrý dojem a jednak sa stráca význam výkladu ako takého – a toto je tiež odpudzujúce pre ľudí, ktorý sa chcú poprechádzať v meste a pozrieť si len výklady. Následne prezentoval víziu, ako by mohli vyzerať budovy v priestoroch starej lodenice.
Otázka je: chceme mesto z 19. storočia, alebo chceme moderné mesto 21. storočia? Ak mesto bude mať koncepciu na riešenie centra mesta, potom sa môže začať zaoberať jednotlivými konkrétnymi budovami, napríklad aj budovou starej polikliniky.
V treťom bloku Imrich Tóth, vedúci kancelárie nitrianskeho pamiatkového úradu v Komárne, hovoril o potrebe rehabilitácie, budovania a ochrany historických častí centra mesta. Bude potrebná dôrazná ochrana významných budov z 19. storočia, ktorá vytvára dojem mesta. Taktiež je potrebné skĺbenie modernej architektúry s históriou. Pekným príkladom je výklad a vchod kníhkupectva na Palatínovej ulici. Spolupráca podnikateľov a vedenia mesta je tu bezpodmienečnou podmienkou priaznivého rozvoja mesta.
V závere József Siklósi, hlavný architekt mesta Komárom, predostrel niekoľko myšlienok ohľadom výstavby nového mosta, generálnej opravy časti pevnosti „Csillag erőd“ na pravom brehu Dunaja ako aj o tom, že pri zmenách územného plánu v Maďarsku sú povinný žiadať vyjadrenie architekta.
V závere prítomní vyjadrili poďakovanie prednášajúcim ako aj hlavnému usporiadateľovi v osobe Imrich Knirs, viceprimátorovi mesta Komárno.
Po ukončení fóra sa prítomní presunuli ku kostolu Sv. Ondreja, kde zástupca firmy Tranzel-Erco Lajos Sólya predviedol možnosti moderného ale energeticky úsporného osvetlenia. Použitím cca 600 W sa podarilo osvetliť celé čelo kostola s prisvetlením významných častí – jednotlivých sôch. Potom bola predvedená možnosť osvetlenia vodárenskej veže. Tu pri použití výkonu 120W bola osvetlená jedna celá strana veže.

-dr-