Mix 2017. 02. 02.

Bezpečná škola, bezpečný dvor

Prevencia kriminality predstavuje cieľavedomé pôsobenie štátu, vládnych organizácií, cirkví, občianskych združení, podnikateľských subjektov a vzdelávacích inštitúcií pri zvyšovaní povedomia, aby sa obyvatelia nestali páchateľmi alebo obeťami trestných a iných protispoločenských činov. Jej cieľom je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti  tak, aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov. Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité odstraňovať príležitosti pre trestnú a inú protispoločenskú činnosť. Medzi priority prevencie kriminality patrí aj zvyšovanie bezpečnosti miest, obcí ako aj eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách ale aj medzi deťmi a mládežou.


V roku 2016 Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne podala projekt v tejto oblasti pod názvom „Bezpečný areál – bezpečné detstvo“. Kriminalita mládeže neustále stúpa. Mnohé deti vychováva ulica, nakoľko rodičia pracujú aj v dvoch či troch zmenách. Deti nevyužívajú ponuky aktivít školy, záujmových krúžkov, CVČ či ZUŠ. Skôr sa túlajú po meste, vysedávajú nečinne na lavičkách, stávajú terčom útokov, či sami vykonávajú trestnú činnosť. Z dôvodu zabezpečenia bezpečného prostredia a vytvorenia priestoru na bezpečné a aktívne strávenie voľného času žiakov, vedenie školy vypracovalo a podalo projekt, ktorý bol úspešný a finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vo výške 15 000 eur. Do projektu formou spoluúčasti finančnou dotáciou vo výške 4 000 eur prispelo aj Mesto Komárno ako aj Rodičovské združenie a základná škola v celkovej výške 13 000 eur. V rámci projektu sa nerovný a nebezpečný povrch školského dvora obnovil a nahradil novou niekoľko milimetrovou asfaltovou vrstvou, kde po namaľovaní čiar vzniklo nové dopravné ihrisko na zdokonalenie a výuku dopravnej výchovy. Z projektu sa zakúpili aj nové bezpečnostné dvere a mreže na okná tabletovej miestnosti, ako aj bezpečná vstupná brána oddeľujúca školský dvor od rušnej cestnej premávky. Súčasťou projektu boli aj niektoré aktivity ako napr. výtvarná súťaž detí „Namaľuj si školský dvor“, dopravné súťaže „Zelená je dobrá“, „Bezpečne do školy i domov“, besedy s policajtmi ako aj fotografická súťaž „Fotooko“ o správnom či nesprávnom správaní sa účastníkov cestnej premávky. Vo všetkých súťažiach boli aktívni žiaci odmenení vecnými cenami a nechýbalo ani malé občerstvenie. V zelenej časti dvora vzniklo ohnisko na opekanie ako aj drevené sedenie vhodné na čítanie knižiek, rozhovory či maľovanie obrázkov.

Vedenie školy zabezpečilo bezpečné prostredie pre svojich žiakov a vytvorilo vhodný  priestor na realizáciu prierezovej témy dopravná výchova ale aj na aktívne strávenie voľného času. Teraz už bude len na deťoch, ako tento priestor využijú.

Text a foto: ZŠ Ul. pohraničná Komárno