Mix 2018. 05. 09.

Chceme získať naspäť dôveru občanov Komárna

Pred zhruba rokom a pol nastala vo vodohospodárskej spoločnosti KOMVak výmena vedenia. Spoločnosť, ktorá mala v minulosti viacero problémov, zhodnotila svoje predchádzajúce roky, reorganizovali chod, vďaka čomu sa na opravu a údržbu potrubí a kanalizácie Komárna môže vynaložiť viac financií. Podrobnejšie informácie nám ponúkol riaditeľ, Patrik Ruman.

Pred vyše dvoma rokmi o spoločnosti KOMVaK objavili znepokojujúce správy. Aký bol problém?
Naozaj bolo veľa vecí, ktoré vyžadovali okamžitú zmenu, inak by mohlo dôjsť k veľkým problémom a mohli by vzniknúť vážne finančné škody.

Čo bolo príčinou problému?
Je to ťažké opísať pár vetami. Mohol by som spomenúť nerozumné riadenie a veľa veľkých projektov, do ktorých sa firma bezhlavo pustila. K tomu prišli nepriaznivé finančné riešenia. Na to, aby sa firma dostala na cestu efektivity, bolo treba dať do poriadku riadenie firmy, podnikovú administratívu a tiež účtovníctvo.

Čo sa stalo za posledný polrok?
Prebehlo viacero zmien. O niektorých výmenách na riadiacich postoch rozhodlo zastupiteľstvo, ďalšie rozhodnutia sme spravili v rámci samotnej spoločnosti. Najdôležitejším krokom bolo zistiť skutočnú ekonomickú situáciu, keďže sa splátky dlhov zasekávali. Okamžite sme začali riešiť refinancovanie nevýhodných úverov, ktoré sa práve realizujú. Vykonali sme hĺbkové šetrenie, ktoré dopomohlo k zisteniu chýb z minulosti, no hlavne sme naplánovali nové efektívnejšie fungovanie spoločnosti. Okrem toho sme pripravili aj novú prevádzkovú zmluvu, ktorá bola prijatá zastupiteľstvom a účinnosť nadobudne začiatkom budúceho roka. Toto boli také strategické kroky, ktoré vytvoria základ pre efektívne fungovanie.

Spomenuli ste staré pôžičky, čo sa s nimi stalo?
Spoločnosť si zobrala niekoľkomiliónové nevýhodné pôžičky, keďže nedokázala platiť vlastný rozvoj. Tieto pôžičky nanovo refinancujeme prostredníctvom bánk. Úrokové sadzby sú v súčasnosti oveľa prijateľnejšie a vďaka spoľahlivým bankám máme aj majetok vo väčšom bezpečí. Sporenie dosiahne počas rokov 7-8 tisíc a výrazne sa znížia aj mesačné splátky. Tým, že sme sa zbavili nevýhodných pôžičiek, sa v budúcnosti vyhneme možným sankciám.

Dozvieme sa aj výsledky vášho interného prieskumu?
Celkom určite. Je pochopiteľné, že verejnosť je zvedavá na výsledky kontroly minulých období. Vedenie spoločnosti sa ale teraz sústredí v prvom rade na budúcnosť a úspešné fungovanie. Musíme byť ale obozretní, keďže sa jedná o mestskú spoločnosť a každý krok musíme zvážiť.

Prečo je potrebná nová zmluva s mestom?
Treba spomenúť, že KOMVaK bol vytvorený špecifickej situácii, väčšina vodárenských spoločností na Slovensku pôsobí v iných formách. Doteraz spolupracovala spoločnosť s mestským vodohospodárskym majetkom v rámci nájomnej zmluvy, za čo aj platila. Od budúceho roka prechádzame na prevádzkovú zmluvu. To nám prinesie priaznivejšie podmienky, mesto nedostane peniaze za prenájom. Tie by mesto mohlo minúť prakticky na čokoľvek, no takto zaručene ostanú u nás, na údržbu a prevádzku zariadení v celom meste. Toto garantuje, že starostlivosť o vodohospodársky majetok bude nepretržitá, čo je v záujme všetkých obyvateľov. Už v blízkej budúcnosti by sme sa chceli viac sústrediť  na kanálové odtoky a tiež na umiestnenie nových a výmenu starých vedení. Zástupcovia mesta môžu samozrejme o tomto rozhodovať. Tak isto sme na podobnú zmluvu prešli aj s okolitými obcami, čo pre našu spoločnosť znamená značné šetrenie.

Môže to znamenať, že sa blýska na lepšie časy?
Uzavretie problémov z minulosti a vytvorenie úplne novej stratégie je behom na dlhé trate. Chceme ale spĺňať požiadavky mesta a jeho obyvateľov. Chceli by sme si opäť získať dôveru obyvateľov Komárna. Chceme, aby mali pocit, že spoločnosť zastupuje ich potreby a poskytuje im kvalitné služby v záujme pokojných, všedných dní.

Zaregistrovali ste, že je mokrý terén, vyviera voda, alebo stojí kaluž vody i keď nepršalo?
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. sa obracajú touto cestou na obyvateľov Mesta Komárna s požiadavkou k spolupráci pri rýchlej identifi kácii havárií, resp. únikov vody  na verejnom vodovode a to formou oznámenia na tel. 035/3214000 počas pracovnej doby, resp. na poruchovej službe 0905354459 nepretržite.

Zaslanie podnetu je možné i na mailovú adresu: patrik.ruman@komvak.sk

Včasnou informáciou, lokalizáciou havárie na verejnom vodovode a jej odstránením zabránime škodám nielen na uniknutej vode, ale i ma-jetku fyzických, právnických osôb a samotného mesta.

Zálohové platby za vodné a stočné
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na základe zá-ujmu odberateľov v nasledujúcich mesiacoch zavedie systém záloho-vých platieb. V prvej etape sa  budú týkať odberateľov – fyzické osoby, ktorých hodnota faktúry za vodné a stočné presiahne 50,- € a majú polročný odpočtový cyklus.
V najbližšom období bude našim zákazníkom zasielaný dodatok k zm-luve o dodávke pitnej vody a od-vádzaní odpadových vôd, ktorý je potrebné podpísaný vrátiť na kon-taktné miesta našej spoločnosti.
V praxi to znamená, že po vy-konaní pravidelného odpočtu vodomeru sa vystaví faktúra za vodné a stočné za predchádzajúci polročný cyklus. Na základe výšky faktúry sa stanovia zálohové platby na nasledovné obdobie. Rozpis zá-lohových platieb dostane odberateľ súčasne s faktúrou.
Aby celý systém fungoval  k spo-kojnosti našich zákazníkov, je dôleži-té, aby nám odberatelia sprístupnili vodomer k pravidelnému odpočtu. Z uvedeného dôvodu touto ces-tou žiadame vlastníkov nehnuteľ-ností, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu sprístupniť vodomer našim pracovníkom, aby vykonali samood-počet a nahlásili stav vodomeru. V prípade, že nebudeme mať odčí-taný stav vodomeru, vykonáme od-had stavu na základe predchádza-júcich spotrieb a stanovíme výšku zálohových platieb.

Pre informácie prosím kontaktujte našu obchodnú kanceláriu na E. B. Lukáča 25,
tel.: 035 7722277, 0905 213 684
e-mail: soz@komvak.sk