Mesto 2013. 02. 28.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Od 1. januára 2013 vstúpilo do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

 

belvaros

O vjazde a zotrvaní motorových vozidiel v historickej časti mesta Komárno pojednáva siedma časť tohoto VZN, konkrétne § 40 až § 46. Žiadame všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Komárno, aby dbali na dodržiavanie tohoto právneho predpisu.

Platobná povinnosť vzniká každému, kto nemá v historickej časti mesta možnosť parkovania vo vlastnej garáži, na vlastnom pozemku, alebo pozemku iného vlastníka na základe súhlasu. Sadzba je 8 eur/deň.

Kompletné znenie nariadenia nájdete TU!

 

Historická časť mesta zahŕňa: Námestie generála Klapku, časť Jókaiho ulice od objektu číslo 16 po Námestie generála Klapku, Župná ulica od Námestia M. R. Štefánika po Námestie generála Klapku, Palatínova ulica od Lehárovej ulice po Námestie generála Klapku, Dunajská ulica, Školská ulica, Valchovnícka ulica, Nádvorie Európy.

Upozorňujeme predovšetkým majiteľov vozidiel, ktorý disponujú plastovou kartou umožňujúcou vstup do vyhradenej pešej zóny (kartička zabezpečujúca otváranie stĺpových zábran pri vjazde a výjazde), že táto ich neoprávňuje na parkovanie v pešej zóne v historickej časti mesta.

TEXT: ahojkomarno, komarno.sk

Vyjadrite svoj názor