Mesto 2023. 10. 04.

Do školy na bicykli – rozvojové aktivity z dotácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo žiadosť mesta Komárno o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Dotácia je pre mesto schválená vo výške 29 611,50 eur, s 5% spolufinancovaním mesta v hodnote 1 558,50 eur.

Cieľom projektu je výstavba cyklistickej infraštruktúry – zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Novými prvkami cyklistickej infraštruktúry – vybudovaním nových cykloprístreškov a cyklostojanov v základných školách sa zvýši motivácia detí pre využívanie bicyklov ako zdravého a ekologického dopravného prostriedku.

V rámci realizácie projektu bude vybudovaných 6 väčších cykloprístreškov, 3 menšie cykloprístrešky a bude osadených 72 kusov cyklostojanov.

Aktivity v rámci úspešného projektu boli vypracované na základe požiadaviek základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Počas leta bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie a následne sa na jeseň pristúpi k realizácii projektu.

Nové cykloprístrešky a cyklostojany budú umiestnené v areáli týchto škôl:

Základná škola J. A. Komenského – vybudovanie 4 nových cykloprístreškov s kapacitou pre 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. pohraničnej – vybudovanie 30 ks nových cyklostojanov s kapacitou pre 60 bicyklov

Základná škola Rozmarínová – vybudovanie cykloprístreška s 3 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 5-6 bicyklov a vybudovanie cykloprístreška so 6 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. práce – vybudovanie dvoch cykloprístreškov, v každom jednom s 3 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 5-6 bicyklov, taktiež osadenie 15 ks cyklostojanov s kapacitou pre 30 bicyklov

Základná škola Móra Jókaiho – vybudovanie cykloprístreška so 6 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. Eötvösa – umiestnenie 6 nových cyklostojanov pre 12 bicyklov