Šport 2016. 04. 21.

István Kokó Kovács a Ferenc Szőnyi na pouličnom behu Komárno-Komárom

Do súťaže sa môžete predbežne zaregistrovať do 25. apríla, po tomto termíne bude registrácia možná už len na mieste.

Na tejto športovej udalosti sa môžete stretnúť aj so slávnymi športovcami a osobnosťami verejného života. Behu sa zúčastní „železný muž” z Komáromu Ferenc Szőnyi, ale budete mať možnosť bežať spolu s majstrom sveta v boxe Istvánom Kokó Kovácsom. Svoju účasť prisľúbil aj primátor mesta Komárno László Stubendek, a medzi bežcami nebude chýbať ani viceprimátor mesta Komárno Béla Keszegh. Výzvu prijali aj primátori partnerských miest Komárna – Kralupy nad Vltavu (Česko) a Weissenfels (Nemecko)!

Aj pre školy prichádzame s dobrou správou a veľkou výzvou. Tá stredná škola, ktorá zaregistruje najviac svojich žiakov do súťaže môže získať Cenu primátora v hodnote 330 eur.

Podrobné informácie o súťaži pre Komárňanov na oboch brehoch Dunaja:

Čas a miesto súťaže:

Ulice miest Komárno a Komárom

  1. máj 2016 (nedeľa)

Štart: Jókaiho alej – Ul. Beöthy Zsolt v Komárome (HU)

5 500 m : o 12:00 hod.

10 000 m : o 12:15 hod.

Cieľ: Športová hala, Komárno (SK)

Vyhlásenie výsledkov: o 13:30 hod, Športová hala, Komárno (Slovensko)

DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE SÚŤAŽE:

Súťažiaci si môžu vybrať medzi dĺžkami trate: 5500 m a 10 000 m

kategórie:
5 500 m:

Rodinná kategória: dieťa (deti) od 9 do 14 rokov (rok nar. 2002-2007) a rodič (rodičia, starí rodičia)

Juniori, juniorky: od 15 do 18 rokov (rok nar. 1998-2001)

Dospelí – ženy, muži: od 19 rokov (1996) do 35 rokov (rok nar. 1981-1997)

od 36 rokov (1979) do 50 rokov (rok nar. 1966-1980)

od 51 rokov (1964) do 60 rokov (rok nar. 1956-1965)

nad 60 rokov (rok nar. 1955 a starší)

10 000 m

Ženy, muži: súťažiaci od 15 rokov (rok nar. 2001 a starší)

Časový limit: 8 min/1 km

Kontrola časového limitu: Splnenie časového limitu budú organizátori kontrolovať pri tabuliach s označením 5,5 km, 6 km, 7 km, 8 km a 9 km. V prípade, ak pretekár nedobehne včas na kontrolný bod, nemôže ďalej pokračovať v súťaži, nakoľko uzávierka trate sa ruší. Títo pretekári nastúpia do autobusu, ktorý ich dovezie do cieľa.

Preteky sa končia o 13,40 hod. v cieli. Výsledky pretekárov, ktorí nedobehnú do tohto limitu, nebudú evidované.

Ceny:

pretekári, ktorí sa umiestnia na 1.-3. mieste v každej kategórii, dostanú medailu, víťaz kategórie aj pohár;

Primátor mesta Komárno venuje finančný dar vo výške 330 € pre strednú školu z Komárna s najväčším počtom zúčastnených pretekárov;

najstarší muž a najstaršia žena, ktorí dobehnú do cieľa, dostanú mimoriadne ceny;

absolútny víťaz pretekov na trati 10 000 m sa stáva na jeden rok držiteľom putovnej ceny organizačného výboru;

prvých 700 pretekárov – podľa poradia registrácie – dostane tričko s emblémom.

Výdavky:

Organizačné výdavky spojené s pretekmi hradia organizátori.

Cestovné, stravné, ubytovacie náklady, atď. si pretekári hradia z vlastných zdrojov.

Štartovné:

Skupina študentov: 4 €/osoba

Predbežné prihlášky: 5 €/osoba

Prihlášky na mieste: 6 €/osoba

Prihlášky:

Predbežné prihlášky

online prihlásenie: cez internet: http://www.hrdosport.sk/Entries/Create

tradičné prihlášky (papierové tlačivá) si môžete vyzdvihnúť na Odbore školstva a kultúry MsÚ, Námestie gen. Klapku 7, Komárno (nádvorie Baťa);

prihlášky zasielajte na adresu:

Mestský úrad
Odbor školstva a kultúry
Námestie gen. Klapku č. 1
945 01 Komárno

Štartovné sa uhrádza poštovou peňažnou poukážkou typu „U“, na poukážke uveďte

7408930/5200 OTP Banka Slovensko
var. symb. 637004
IBAN: SK10 5200 0000 0000 0740 8930
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

Štartovné je možné zaplatiť aj osobne v pokladni Mestského úradu v Komárne;

v prípade, že štartovné chcete uhradiť z Vášho bankového účtu, do rubriky „Správa pre prijímateľa“ uveďte: Beh KN_KM, meno a priezvisko, dátum narodenia;

na prihláške treba uviesť rok narodenia;

záujemcov zaraďujeme do jednotlivých kategórií podľa roku narodenia;

pri registrácii je potrebné pripojiť potvrdenie o úhrade štartovného alebo jeho fotokópiu; v prípade neúčasti pretekára štartovné aj štartovacie číslo prepadá v prospech organizačného výboru.

Prihláška na mieste:

Na mieste štartu v deň pretekov od 9:30 do 11:00 hod.

Ostatné upozornenia:

Každý pretekár a jeho sprievod musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum;

hodnotia sa len tie kategórie, ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov;

výdaj štartovacích čísiel sa uskutoční v deň súťaže od 9:30 do 11:00 v Jókaiho aleji, alebo v prípade nepriaznivého počasia v telocvični Gymnázia Móra Jókaiho (Komárom);

každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ pred pretekmi;

výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia;

štartovacie číslo musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže;

meranie presného času sa zabezpečí pomocou chipov, ktoré pretekári prevezmú pri štarte a po ukončení súťaže odovzdajú organizátorom;

pretekári rodinnej kategórie hradia jedno štartovné, ich výsledok bude uznaný len v tom prípade, ak aspoň jeden dospelý a jedno dieťa dobehne do cieľa;

každý pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii;

o 11:45 usporiadateľ zabezpečí prepravu šatstva a osobných veci súťažiacich k cieľu autobusom; v športovej hale pri cieli bude zabezpečená možnosť osobnej hygieny a prezlečenia sa;

usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.

každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Premávka na Alžbetinom moste medzi dvoma štátmi bude uzavretá v čase od 11:30 hod do 13:00 hod.