Región 2019. 08. 22.

Jednorazové plastové výrobky dostali od vlády stopku

Vláda na včerajšom rokovaní podporila novelu zákona o odpadoch, ktorou chce Ministerstvo životného prostredia SR zakázať od roku 2021 uvádzať na slovenský trh jednorazové plastové výrobky. Zároveň novela zvýhodňuje výrobcov, ktorí na trh uvádzajú recyklovateľné výrobky. 

„Na Slovensko sa ročne dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Tieto jednorazové plasty sa vo veľkej väčšine na Slovensko dovážajú a u nás končia ako odpad,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

„Protiplastové opatrenie“ sa preto bude týkať tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší, nádob na potraviny vyrobených z expandovaného polystyrénu, nápojových obalov vyrobených z expandovaného polystyrénu a pohárov na nápoje vyrobených z expandovaného polystyrénu.

Novela sa venuje aj ďalším oblastiam odpadovej politiky na Slovensku. Okrem iného bude zvýhodňovať výrobcov ľahšie recyklovateľných výrobkov. V praxi to znamená, že výrobca, ktorého výrobok alebo obal je ľahšie recyklovateľný bude niesť nižšie náklady ako výrobca, ktorého výrobok je ťažko recyklovateľný. Toto opatrenie bude nepriamo motivovať výrobcov aby hľadali alternatívy a napr. v prípadoch kde to nie je potrebné upustili od zložených – kompozitných obalov, alebo nepoužívali viacero druhov obalov na jeden výrobok a podobne.

Nejde o prvý krok, ktorým ministerstvo životného prostredia bojuje proti plastovému odpadu, keďže za posledné tri roky dosiahlo hneď niekoľko úspechov. Okrem spoplatnenia ľahkých plastových tašiek, zelený rezort ako prvý v strednej Európe chce zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek, pričom zákon už prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR.

„Boj proti plastom či už prostredníctvom zálohovania nápojových obalov alebo zákazom zbytočných plastov je dnes veľkou úlohou pre všetky civilizované krajiny. A som rád, že Slovensko v tejto oblasti nezaostáva. Naopak, stáva sa lídrom vo svojom regióne,“ ukončil minister Sólymos.

Návrhom, ktorý dnes podporila vláda, sa upravia i ustanovenia týkajúce sa základných definícií a pojmov ako sú napr. definícia komunálneho odpadu, definícia stavu konca odpadu či vedľajšieho produktu. Dopĺňajú sa ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030. Návrhom sa ustanovuje povinnosť pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú zábezpeku na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V rámci návrhu sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky, ako aj opatrenia na podporu opätovného použitia odpadu, recyklácie a iných činností zhodnocovania. Návrh rieši aj odstránenie transpozičných nedostatkov vytýkaných zo strany Európskej komisie v rámci prebiehajúceho konania. Úpravou relevantných ustanovení dôjde k úplnej transpozícii článku 2 písm. h) smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov.