Mesto 2023. 06. 20.

Komárno začalo s revitalizáciou troch vnútroblokových priestorov

Mesto Komárno začalo realizovať projekt Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne. Jeho hlavným cieľom je regenerácia vnútroblokov sídliska VII v Komárne, informovala radnica.

Nenávratný finančný príspevok zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt predstavuje sumu 436.521 eur, čo je 95 percent oprávnených výdavkov. V rámci projektu sa uskutoční revitalizácia detských ihrísk, športovísk a spevnených plôch, rozšírenie prvkov mestského mobiliára a revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry. Tieto práce sa uskutočnia mimo vegetačného obdobia, upozornila samospráva.

Projekt rieši revitalizáciu troch vnútroblokových priestorov. Na Ul. Seressa sa obnoví basketbalové ihrisko, detské ihrisko a osadia sa exteriérové fitness prvky. Naprieč priestorom vznikne nový chodník, ktorý zabezpečí bezbariérový pohyb pre obyvateľov. Na Svätojánskej ulici obnovia multifunkčné ihrisko, kontajnerové stojiská a spevnené plochy. Na Meštianskej vznikne nové detské ihrisko. Stavebné investície doplní osadenie mobiliára a obnova či výsadba zelene. Spevnené plochy budú obnovené, aby mohli spĺňať vodozádržnú funkciu v intraviláne mesta.

Zdroj: teraz.sk