Kultúra 2018. 11. 16.

Koncert zborov Južného Slovenska

Mesto Komárno sa môže naozaj pýšiť svojou bohatou hudobnou minulosťou. Zborový spev vždy zohrával dôležitú úlohu v dejinách mesta a na túto skutočnosť nadviazal aj Koncert zborov Južného Slovenska, ktorý deklaroval výnimočné kvality speváckych zborov tohto regiónu.

Podujatie sa uskutočnilo 10. novembra 2018 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne z iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne a Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku, v rámci Roka zborového spevu, za ktorý je rok 2018 vyhlásený Úniou speváckych zborov a Národným osvetovým centrom s podtitulom „Slovensko, spievaj 2018!“.

Na podujatí sa zúčastnil aj podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibor Csenger, ktorý na úvod predniesol pár slov spolu s riaditeľkou Regionálneho osvetového strediska Vierou Vlčkovou. Prítomní boli aj vzácni hostia: primátor Mesta Komárno – László Stubendek, riaditeľ Hudobného centra v Bratislave – Igor Valentovič, predsedkyňa Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku – Silvia Szalayová, podpredseda Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku – Jozef Kazán, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne – Anna Vargová, odborná metodička Národného osvetového centra v Bratislave – Eleonóra Hunčagová, rektor Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne – György Juhász.

V programe účinkovali: Detský spevácky zbor malých a veľkých pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským a Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Dirigovali – Annamária Pfeiferlik a Mónika Juhász. Klavírny sprievod – Éva Pásztor.

Miešaný zbor GAUDIUM, ktorý pôsobí pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyučovacím  jazykom maďarským a Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne so speváckym zborom a inštrumentálnou skupinou Gymnázia Hansa Selyeho. Dirigoval – Lajos Stirber.

Ženský spevácky zbor Univerzity Jánosa Selyeho CANTUS IUVENTUS. Dirigovala – Yvette Orsovics. Klavírny sprievod – Eszter Fehér.

Miešaný spevácky zbor CONCORDIA pri Mestskom kultúrnom stredisku a Mestskej organizácii Csemadoku v Komárne. Dirigoval – István Stubendek. Klavírny sprievod – István Ternóczky.

Spevácky zbor SCHOLA MARIANA pri Cirkevnej spojenej škole Marianum v Komárne. Dirigovala – Yvette Orsovics. Klavírny sprievod – Lucia Kolenčíková. Priečna flauta – Lilla Bathó.

Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku LAJOSA VASSA. Dirigovala – Mónika Józsa.

V závere programu vystúpili spolu spevácke zbory v sprievode Komárňanského komorného orchestra. Dirigovali Mónika Józsa a Szabolcs Medvecky. Na pódiu vystúpilo viac ako 300 spevákov a vytvorili tak nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

V podaní speváckych zborov zazneli diela domácich skladateľov: Németh-Šamorínsky István, Ľudovít Rajter, Eugen Szíjjártó, Ernő Zahovay, Géza Dobi, Alfréd Zemanovský, Zdenko Mikula, Milan Novák, Ivan Hrušovský a Ladislav Burlas – autorov, ktorí v rámci svojho umeleckého vývoja vytvorili i hodnotné diela na texty maďarských básnikov resp. upravili maďarské ľudové piesne.

Celý priebeh programu bol zvukovo zaznamenávaný odbornými pracovníkmi RTVS z Bratislavy.

Na tomto podujatí sa udiali dve významné udalosti. Prvou z nich bolo udelenie pocty Národného osvetového centra dvom výrazným osobnostiam z kultúrneho života mesta Komárna. István Stubendek si prevzal z rúk Eleonóry Hunčagovej v zastúpení generálneho riaditeľa Národného osvetového centra Poctu pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti zborového spevu a Rudolf Harmat za celoživotný prínos v oblasti hudobnej kultúry. Oceneným srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšej činnosti!

Druhou významnou udalosťou bolo predstavenie publikácie „Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčasnosť“ a jej uvedenie do života. Publikáciu, ktorej cieľom je poskytnutie informácií verejnosti o vývoji zborovej speváckej kultúry a komornej hudby prierezom storočnice, vydalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne.  Je doplnená o hodnotné dobové fotografie. Autorom publikácie je Lajos Stirber – dlhoročný dirigent a zbormajster z Komárna.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto veľkolepom projekte. Vystupujúcim zborom ďakujeme za vysokú umeleckú úroveň a vytvorenie neopakovateľnej atmosféry.

Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia v Bratislave, ktorému ďakujeme za finančnú podporu.