Kultúra 2018. 03. 22.

„Lehárove diela na scéne“: Vyhlásenie fotografickej súťaže

Občianske združenie Franza Lehára pri príležitosti Roka Franza Lehára 2018 v Komárne vyhlasuje medzinárodnú fotografickú súťaž s názvom „Lehárove diela na scéne“. Uzávierka prihlášok: 31. augusta 2018

Občianske združenie Franza Lehára v spoluprácii s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne vyhlasuje fotografickú súťaž a výstavu pre fotografov – milovníkov hudby a divadelného umenia. Cieľom výstavy je prezentovať a popularizovať Lehárove diela aj takouto formou. Súťaže sa môže zúčastniť každý, bez ohľadu na vek a profesiu.

Záväzná prihláška a súťažné fotografie zasielajte na e-mailovú adresu:  franzlehar2012@gmail.com. Prihláška TU.

Každý účastník môže zaslať max. 5 digitálnych alebo digitalizovaných fotografii vo formáte JPG.
Pri fotografiách na šírku je rozmer snímky max. 1024×768 pixel, v režime na výšku by hodnota nemala presahovať 768 pixelov.
Veľkosť súboru fotografie je max. 500 kb, farebný priestor: sRGB.

Názov súboru fotografie:
Poradové číslo (1,2,3,4,5), názov – min. 2, max. 40 znakov.
Názov: Priezvisko autora_ prvé písmeno krstného mena autora_kód štátu_poradové číslo_názov
Názov súboru fotografie musíte napísať bez písmen s diakritikou. K deleniu slov musíte používať nižšiu pomlčku_.
(Napr.: Szabó Mikuláš, Slovensko, 1. Fotografia, názov fotografie: Koncert
Názov súboru má vyzerať takto:   szabo_m_SK_1_koncert)

Súťažné fotografie ktoré postupujú na výstavu, bude vyberať a hodnotiť odborná porota. Oznámenie o vybraných fotografiách bude autorom zaslané e-mailom s vyžiadaním fotografií (Rozmer: dlhšia strana fotografie max. 40 cm; rozlíšenie 150dpi).
Náklady spojené s vytlačením fotografie znáša organizátor súťaže.
Účastníci musia disponovať plnými autorskými a osobnými právami k predloženým súťažným dielam. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné spory vyplývajúce z porušenia vyššie uvedenej požiadavky.
Fotografie odlišných rozmerov od predpísaného organizátor nebude akceptovať.
Rozhodnutie odbornej poroty je definitívne a nemožno ho spochybniť.

Záväzné prihlášky musia byť presne vyplnené, podané spolu s dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku. Nesplnenie kritérií automaticky vylúči prihláseného zo súťaže bez vrátenia zaplateného účastníckeho poplatku.

Kalendár súťaže:
31.08.2018          Uzávierka prihlášok (so zaplatením vstupného poplatku)
15.-30.09.2018    Vyhodnotenie súťaže
01.10.2018          Oznámenie výsledkov

Slávnostné oznámenie výsledkov a odovzdávanie cien sa bude konať 25.10.2018 v Dôstojníckom pavilóne v Komárne (Slovenská republika).
Ceny: I. miesto   – 100 eur
II. miesto  –  75 eur
III. miesto –  50 eur
a vecné ceny

Účastnícky poplatok – subvencia:  10 eur / osoba
Pri platbe uveďte prosím nasledovné:  Subvencia –  meno účastníka
Spôsob platby: bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení preposlať e-mailom.

Občianske združenie Franza Lehára
UniCredit Bank číslo účtu : 1189976000/1111
IBAN: SK45 11110000 00118997 6000
BIC: UNCRSKBX

Odborná porota: 
Béla Mezey – bývalý fotograf Maďarskej štátnej opery a Baletného divadla v Győri /HU/
Teodor Nagy – MZSF, Svetové združenie maďarských fotografov /MFVSZ/ – podpredseda za  Slovensko /SK/
Zoltán Lőkös – EFIAP/p, E-MAFOSZ/p Svetové združenie maďarských fotografov / MFVSZ/ – podpredseda za stredné Maďarsko /HU/
Tibor Varga – AFIAP,  výtvarný fotograf /SK/
Béla Szabó – EFIAP, E-MAFOSZ/g,  Asociácia maďarských výtvarných fotografov, fotograf Baletného divadla v Győri /HU/

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať jednotlivé fotografie spolu s menom autora za účelom propagácie výstavy bez nároku autorov na honorár, a to bez časového a priestorového obmedzenia.

Výsledky budú zverejnené aj na webovej stránke  http://www.fr-lehar.sk/.
Každý účastník obdrží digitálny katalóg súťažných fotografii, ktoré postúpili na výstavu.

Ďalšie informácie Vám poskytne Terézia Klemen e-mailom:  tereziaklemen@gmail.com, a Teodor Nagy tel. +421905344581

(komarno.sk)