Mesto 2023. 04. 24.

Mesto chce v časti Nová Stráž vybudovať multifunkčné ihrisko

Mesto Komárno plánuje podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vybudovanie nového multifunkčného ihriska a modernizáciu futbalového ihriska. Výzvu na predkladanie žiadostí zverejnil Fond na podporu športu. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta schválilo mestské zastupiteľstvo.

Predmetom žiadosti je vybudovanie nového multifunkčného ihriska s osvetlením a modernizácia futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna v mestskej časti Komárno – Nová Stráž. Nové multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy rozšíri možnosti štadióna a bude vhodné na celoročné využitie na potreby futbalu alebo tenisu. Modernizácia súčasného futbalového ihriska zahŕňa rekultiváciu trávnika, modernizáciu závlahového systému, osadenie nových ihriskových zariadení ako futbalové brány, záchytné siete a divácka tribúna.

Celková výška oprávnených výdavkov je vyčíslená na 136.274 eur. Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 95.391 eur. Žiadateľ je povinný zabezpečiť z vlastných zdrojov spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 30 percent z celkových oprávnených nákladov na projekt, čo je 40.883 eur.

Zdroj: teraz.sk