Mesto 2022. 11. 02.

Mladí historici z Komárna sa zúčastnili jedinečného kvízu o archívnictve

Archívnictvo patrí aj v Slovenskej republike medzi spoločenské odvetvia so silným prienikom, postavením a poslaním v štátnej správe a samospráve, kultúre, vede i v informačných štruktúrach spoločnosti. Vyplýva to z charakteru a obsahu archívnych dokumentov, ako aj činností samotného archivára. Dokumenty sú nielen sumárom stámiliónov autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách Slovákov, Slovenska a na jeho území žijúcich ďalších národností od 11. storočia, ale majú aj právnu silu a preukaznosť. Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne ako hlavný organizátor už po ôsmykrát oslovilo školy okresu Komárno s možnosťou zapojiť sa do súťažného kvízu. S veľkou radosťou môžeme skonštatovať, že záujem o účasť bol aj tento rok naozaj nemalý, kapacitu študovne sme naplnili do posledného miesta.

Témou tohtoročného súťažného kvízu História Komárna – vzdialená i blízka bol práve Archív – brána do minulosti regiónu. Sylaby, ktoré vypracovali odborní pracovníci Archívu Komárno v slovenskom aj maďarskom jazyku, boli rozdelené na 4 oblasti: Dejiny archívu; Komárňanský mestský archív do polovice 20. storočia; Archívne fondy; Zaujímavosti z archívu. Vďaka týmto hodnotným informáciám sa mali prihlásení žiaci možnosť dozvedieť mnoho zaujímavých a odborných informácií, ktoré nie sú zahrnuté v učebných osnovách.

V deň súťaže, po privítaní prítomných zo strany riaditeľky ROS v Komárne Viery Vlčkovej a riaditeľky Archívu Komárno Oľgy Kasalovej, sa súťažné tímy zúčastnili prehliadky priestorov archívu spojenej s odborným výkladom. Pracovníci archívu dali prítomným možnosť nahliadnuť do vzácnych listín, kníh a historických dokumentov a ukázali im všetky zákutia ich pracoviska. Po prehliadke už nastal čas zaujať svoje miesta a sústrediť sa na 20 pripravených otázok. Svoje vedomosti si počas 60tich minút overilo 9 trojčlenných tímov žiakov 9. ročníka základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Víťazom 8. ročníka súťažného kvízu medzi školami s vyučovacím jazykom slovenským sa stala Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno a medzi školami s vyučovacím jazykom maďarským Stredná odborná škola technická, Bratislavská cesta, Komárno.