Mix 2018. 10. 12.

Nemocnica Komárno získala na medzinárodnom sympóziu cenu verejnosti

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, zabodovala vo verejnom hlasovaní, keď prestavila nový posterový projekt zameraný na farmáciu. Úspech je výsledkom dlhodobej stratégie komárňanskej nemocnice posilniť oblasť nemocničného lekárnictva v nadregionálnom rozmere.   

Farmaceutky z Nemocnice Komárno, PharmDr. Katarína Tóthová a Mgr. Anna Vicenová najskôr začali so sériou projektových prednášok o individuálne pripravovaných liekoch na jednom odbornom seminári. Odvtedy už prednášali niekoľkokrát. Témy, ktoré spracovali sa tešili obľube aj v kruhu lekárnikov, aj lekárov. Z tohto dôvodu im napadlo recepty individuálne pripravovaných liekov zosumarizovať a vybrať tie, ktoré sa dajú využiť vo viacerých lekárskych odboroch.

Sympózium v Olomouci, multidisciplinárne podujatie a jeho posterová sekcia sa stali ideálnou pôdou pre publikovanie výsledkov práce komárňanských nemocničných farmaceutiek, a na zdieľanie informácií pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti. V tomto roku bola na sympóziu udelená aj cena publika, ktorú získal práve kolektív farmaceutiek z Nemocnice Komárno. Vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo v troch kategóriách – lekár, nelekár a Vox populi.

,,Na posterovom projekte sme pracovali po večeroch, na striedačku. Pripravovali sme ho tak, aby v budúcnosti slúžil ako odborný podklad pre ďalších kolegov. Už prvé ohlasy na našu aktivitu predznamenávali, že sme dokázali zaujať predovšetkým s inovatívnou témou,“ uviedla Anna Vicenová a dodala ,,Dnes som presvedčená, že sa oplatí venovať svoj voľný čas aj maličkosti, čo vycibruje vedomosti a dodá zručnosť v odbore.“

,,Je veľkým úspechom, že náš odborný počin pritiahol pozornosť verejnosti. Je to pozitívny signál  pre slovenské nemocničné lekárenstvo, keďže sa teraz snažíme o získanie väčšej pozornosti, ktorá by poukázala na dôležité opodstatnenie našej práce v oblasti poskytovania klinicko – farmaceutickej starostlivosti,“ PharmDr. Katarína Tóthová, farmaceutka z Nemocnice Komárno.

Podstatnou časťou práce nemocničných lekárnikov je implementovať do každodennej praxe správne postupy a metódy. Taktiež sa snažia, aby všetky nemocnice mali adekvátny prístup k nemocničnému lekárnikovi, ktorý je celkovo zodpovedný za bezpečné, efektívne a optimálne užívanie liekov. Ich snahou je aj zavedenie pravidiel, aby každá nemocničná lekáreň bola riadená a kontrolovaná lekárnikom, ktorý má zodpovedajúce pracovné skúsenosti v nemocničnom prostredí a explicitne preukázateľnú spôsobilosť s prácou v nemocničnej lekárni.

Nemocnica Komárno je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. V súčasnosti sa viacej špecializuje a modernizuje, jej ambíciou je v budúcnosti poskytovať širší rozsah medicínskych výkonov. V rámci tohto cieľa sa progresívne zlepšuje  kvalita na jednotlivých úsekoch v zdravotníckom zariadení. Nemocnica Komárno poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tisíc obyvateľov spádového územia. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.