Mix 2019. 08. 01.

Nemocnica Komárno získala ocenenie za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou

Neurologické oddelenie v Nemocnici Komárno, člen skupiny AGEL, obhájilo štatút jedného z najlepších pracovísk na Slovensku z pohľadu starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. 

Komárňanská nemocnica dosiahla v rámci ESO Angels Awards za rok 2018 zlatý a platinový status. Za prvý štvrťrok roku 2019 si pripísala zlatý status. Tieto ocenenia boli udelené  na tohtoročnej konferencii ESOC (5th European Stroke Organisation Conference) v Miláne.

ESO ANGELS Awards sú ocenenia, ktoré slúžia na uznanie a ocenenie tímov a jednotlivcov, ktorí sú ochotní zlepšovať starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou a na zavedenie priebežného monitorovania kvality. Nemocnice môžu získať ocenenia, pokiaľ kontinuálne zaznamenávajú svoje údaje do národných a medzinárodných registrov a spĺňajú kritériá kvality ESO. Na základe výsledkov týchto kritérií sa za každý štvrťrok udeľuje nemocniciam zlatý, platinový alebo diamantový status.

,,Sme nesmierne hrdí, že neurologické oddelenie, ktoré je súčasťou Angels Iniciatívy, získalo ocenenia v rámci udeľovania ESO ANGELS Awards. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať každému jednému členovi nášho tímu a tiež záchranným zložkám, pretože len vďaka vzájomnej spolupráci sme boli schopní dosiahnuť naše doterajšie úspechy.  Vďaka edukácii širokej verejnosti, excelentnej spolupráci s prednemocničnou starostlivosťou s posádkami záchrannej zdravotnej služby, úpravou vnútronemocničnej organizácie práce neurológa, rádiológa pri príchode pacienta s akútnym mozgovým infarktom sme sa stali jedným z úspešných neurologických pracovísk v Európe, na čo sme patrične hrdí,“ uviedla primárka neurologického oddelenia MUDr. Eva Hanáčková.

Od privezenia pacienta cez bránu nemocnice posádkou záchrannej zdravotnej služby, cez vyšetrenie na CT pracovisku do podania lieku, je zabezpečený naozaj nadštandardne skrátený časový limit na 10 minút, v raritných prípadoch 7 minút v závislosti od rôznych premenných faktorov.  Na porovnanie doterajšie štatistiky hovorili o čase 30 minút, ktoré mohli znamenať rozdiel medzi plnohodnotným a invalidným životom.

,,V roku 2018 sme v Komárne hospitalizovali 371 pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, z toho 338 pacientov malo akútny mozgový infarkt. Život a kvalitu života zachraňujúcu liečbu vnútrožilovou trombolýzou v hyperakútnom štádiu akútneho mozgového infarktu sme poskytli 108 pacientom. Môžeme sa pochváliť v priemere 32 % rekanalizáciou ročne, čo je nadštandard oproti celoeurópskemu priemeru, ktorý je 19,6 %. V roku 2019 sme na neurologickom oddelení v Komárne poskytli liečbu 242 pacientom s náhlou cievnou mozgovou príhodou, z toho  219 bolo pacientov s  mozgovým infarktom. Trombolýzu sme aplikovali 59 pacientom s mozgovým infarktom v hyperakútnom štádiu, čo znamená 27% trombolyzovanosť,“ doplnila MUDr. Eva Hanáčková.

,,Po dlhoročnej skúsenosti neurologického pracoviska s trombolytickou liečbou akútnych mozgových infarktov, už od roku 2008, bola nutná organizačná zmena. Tá sa nám podarila partnerstvom so záchrannou zdravotnou službou na základe podpísania memoranda o spolupráci, ktorého cieľom je zabezpečenie koordinovaného postupu pri manažmente starostlivosti o pacientov s podozrením na náhlu cievnu mozgovú príhodu. Cieľom tejto dohody je minimalizovať časové straty, najmä ústavnej diagnostiky a liečby do podania lieku rozpúšťajúceho krvnú zrazeninu v mozgovej tepne, teda do podania intravenóznej trombolýzy, ako aj do indikovaného transportu pacienta k liečbe endovaskulárnej (trombektómia), pri ktorej sa pri nedostatočnom efekte trombolýzy, alebo pri jej kontraindikácii v určitých indikovaných prípadoch odstráni krvná zrazenina priamo z upchatej mozgovej tepny. Pacient indikovaný k endovaskulárnej liečbe je po konzultácii prevezený záchranným tímom na vyššie odborné pracovisko,“ popísala MUDr. Eva Hanáčková.

Zmenou manažmentu starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v prednemocničnej a skorej nemocničnej fáze zdravotnej starostlivosti sa podarilo dosiahnuť významné zlepšenie ukazovateľov trombolytickej liečby pacientov v okrese Komárno.

Obrat manažmentu pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v prednemocničnej fáze spočíva v dôkladnom edukovaní posádok záchrannej zdravotnej služby v spolupráci s nemocničnými neurológmi, vo vypracovaní spoločného postupu posádok záchrannej zdravotnej služby a nemocničných neurológov v čase poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti pacientovi s náhlou cievnou mozgovou príhodou, vo vzájomnej komunikácii posádok záchrannej zdravotnej služby a neurologického oddelenia komárňanskej nemocnice ešte pred príjazdom záchranky s pacientom do zdravotníckeho zariadenia, v správnom smerovaní pacienta priamo na CT pracovisko, v absolútnej prednosti pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou privezeného na CT vyšetrenie, v odovzdávaní pacienta zo strany záchranárskej posádky do nemocničnej starostlivosti neurologického oddelenia priamo na CT pracovisku. Veľmi dôležitá je i analytická časť, dôraz sa kladie na pravidelné vyhodnocovanie zásahov práce záchrannej zdravotnej služby a práce neurológa v hyperakútnom štádiu pri pacientoch s náhlou cievnou mozgovou príhodou,  taktiež i na odhaľovanie nedostatkov a učení sa z nich.

Aplikáciu trombolytického lieku pacientovi s akútnym mozgovým infarktom neurológom priamo na CT pracovisku zaviedla komárňanská nemocnica do praxe už v apríli 2017 s cieľom minimalizovať časové  straty. Dovtedy bola liečba aplikovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti neurologického oddelenia, a to po urgentnom prevoze pacienta z CT pracoviska záchranným tímom.

 „V tomto prípade dokonale platí, že aj malé pozitívne kroky dokážu urobiť veľkú zmenu. Len vďaka lepšej koordinácii práce záchranky a nemocnice sa každý mesiac rádovo desať ľudí vráti po mozgovej porážke do plnohodnotného života, zatiaľ čo doteraz bývali neraz odkázaní na trvalú celodennú starostlivosť rodiny alebo ošetrovateľských domovov. S rovnakými ľuďmi, s rovnakými prístrojmi a za tie isté náklady dosahujeme neporovnateľne lepší výsledok zdravotnej starostlivosti,“ dopĺňa PhDr. Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby v Komárne.

Základom úspechu pri cievnej mozgovej príhode je aj edukovaný pacient, ktorý na sebe rozpozná príznaky akútneho mozgového infarktu a čo najskôr sa nechá priviesť na neurologické oddelenie, najlepšie záchranným tímom, ktorý vykoná prednemocničnú starostlivosť. V komárňanskom okrese sú pacienti informovaní cestou dennej práce s hospitalizovanými a ambulantnými pacientmi na neurologickom oddelení, ale aj vďaka opakovanému úspešnému Dňu otvorených dverí. Cieľom aktivít je vznik skupín pripravených, dobre informovaných pacientov, zbavených zmätenosti, laických a zavádzajúcich informácií, lepšie spolupracujúcich, majúcich pozitívnejšie vyhliadky na uzdravenie.

Náhla cievna mozgová príhoda je jednou z najčastejších príčin smrti a jedným z najviac invalidizujúcich ochorení preživších pacientov. Šance na prežitie a minimalizáciu následkov sú nepriamo úmerné času, ktorý uplynie od vzniku mozgového infarktu do začiatku jeho účinnej liečby, pričom za účinnú liečbu sa považuje trombolýza a trombektómia.