Mesto 2022. 07. 20.

Občania Komárna môžu podať žiadosti na zmeny a doplnky územného plánu

Obyvatelia Komárna môžu do konca septembra podať do podateľne mestského úradu alebo poštou svoje žiadosti na zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno. Prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie oznámilo mesto ako orgán územného plánovania. Možnosť sformulovať svoje požiadavky na zmeny a doplnky územného plánu mesta majú obyvatelia, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, informoval primátor Komárna Béla Keszegh.

Samospráva zároveň upozorňuje na paragraf stavebného zákona, podľa ktorého orgán územného plánovania bude požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov. V prípade, že sa zmena týka verejného priestranstva, náklady hradí samospráva.

Dôvodom obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu mesta Komárno je schválenie nového zákona o územnom plánovaní, ktorý nadobudne účinnosť 1. apríla 2024. Ten počíta so stabilnými záväznými dokumentami územných plánov a sprísnením možností ich zmien.