Mesto 2021. 04. 30.

Odovzdali najvýznamnejšie ocenenia mesta

Aj napriek tomu, že tento rok sa tradičné Komárňanské dni nebudú konať, tak odovzdanie najvýznamnejších ocenení mesta sa nemohlo vynechať. Za dodržania prísnych hygienických opatrení v pondelok 26. apríla odovzdal primátor mesta Béla Keszegh významným ľuďom mesta prestížne ocenenia za vzornú reprezentáciu a mesta Komárno.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením číslo 1177/2021 udelilo čestné občianstvo mesta Komárno. Sándor Albert získal titul Čestný občan mesta Komárno za významnú činnosť pri šírení dobrého mena nášho mesta a posilňovaní našej komunity ako základajúci rektor Univerzity Hansa Selyeho.

Cena mesta Komárno PRO URBE bola udelená Mgr. Terézii Klemen za zachovanie a zveľaďovanie pamiatky Franza Lehára a za dlhoročnú príkladnú činnosť v oblasti kultúry a verejného života.

Cena primátora mesta Komárno bola Mgr. Ľudovítovi Gráfelovi udelená za jeho výnimočné zásluhy v oblasti ochrany pamiatok a neúnavnú bádateľskú činnosť histórie nášho mesta.

Cena primátora mesta Komárno bola PharmDr. Hajnalke Komjáthy, PhD. udelená za vynikajúce farmaceutické výsledky a usilovnú prácu v oblasti ochrany zdravia ľudí.

Cena primátora mesta Komárno bola Františkovi Petr udelená za dlhoročnú podporu umeleckých talentov a vynikajúcu pedagogickú prácu.

Zdroj: Mesto Komárno