Kultúra 2014. 04. 02.

Odovzdanie cien – Pedagóg roka

V Komárne sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti Dňa pedagógov primátor mesta pohostí na slávnostnom prijatí primátorom najlepších komárňanských pedagógov (na základe odporučenia vedenia a školskej rady danej ustanovizne) za predchádzajúci rok – v tomto prípade za rok 2013 – v honosných priestoroch veľkej sály Dôstojníckeho pavilóna.

Oceneným zablahoželali okrem pána primátora Antona Mareka aj viceprimátori mesta Vojtech Novák a Béla Szabó, a taktiež predsedkyňa príslušnej odbornej komisie, Ágnes Héder. K blahoželaniam sa pripájame aj my a oceneným prajeme pevné zdravie a veľa ďalších úspechov v ich náročnej práci!

Pedagógovia roka 2013 mesta Komárno:

1. Kubica Lívia, Základná škola s vjm, Ul. Eötvösa 39, Komárno
Je učiteľkou biológie a telesnej výchovy na  Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ulici. Za katedrou stojí už 27 rokov a na ZŠ Eötvösa pôsobí od roku 2007. Svoju prácu vykonáva s veľkým zanietením. Tvrdí, že telesná výchova je základom vytvorenia zdravej životosprávy a  životného štýlu. V  tomto duchu vychováva a pripravuje svojich žiakov na rôzne súťaže. Jej zverenci dosahujú pekné športové výsledky tak vo volejbale, ako aj na atletických súťažiach na okresnej aj krajskej úrovni. Úlohu triednej učiteľky vykonáva svedomito a zodpovedne. Jej pedagogický prístup k dozrievajúcim žiakom je vynikajúci, vychováva ich v kolektívnom duchu a spolupratričnosti. Jej srdcovou záležitosťou je zdravotnícka osveta, ktorej cieľom je ochrana zdravia a prvá pomoc pri záchrane života, dôkazom čoho je viacnásobné prvenstvo ňou pripravených žiakov na okresných súťažiach. Jej svedomitá práca, ktorou pripravuje deti na súťaž civilnej obrany sa odzrkadľuje v dosiahnutých výsledkoch. Od roku 2010 získali každoročne prvenstvo a na krajskom kole sa umiestňovali na medailových pozíciách. V roku 2013 získali zlatú medailu na celoštátnej súťaži vo Zvolene. Svojim ľudským a priateľským prístupom si získala úctu a lásku medzi žiakmi, rodičmi a kolegami.

2. Varga Rózsa, Základná škola s vjm, Ul. Eötvösa 39, Komárno
Právom si zaslúži uznanie ten, kto sa takým veľkým nasadením oddáva učiteľskej práci ako Varga Rózsa, učiteľka I. stupňa na  Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ulici. Svoje pedagogické povolanie vykonáva s najväčšou svedomitosťou, vyrovnanosťou a odbornou spôsobilosťou. Vo svojej práci sa snaží uplatňovať moderné pedagogické postupy. Svoje bohaté odborné skúsenosti odovzdáva aj poslucháčom univerzity Jána Selyeho, ktorí sa každoročne zúčastňujú absolventskej praxe na škole. Jej hlavným cieľom je, aby si jej žiaci správne osvojili svoj materinský jazyk, starali sa a zachovávali si tradície. Za viac ako 30 rokov pedagogickej praxe sa jej hlavným krédom stalo vyhľadávanie a podpora talentovaných žiakov. Svoj voľný čas veľakrát obetovala na prípravu žiakov na recitačné súťaže. Dôkazom toho sú početné finálové umiestnenia jej žiakov na celoštátnej úrovni. Počas 23 rokov sa ešte nestalo, aby jej žiaci nepostúpili do celoštátneho kola recitačnej súťaže. Je aktívnou členkou Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku.

3. Szakáll Krisztina, Základná škola s vjm, Ul. práce, Komárno
Je učiteľkou matematiky a fyziky na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Práce. Je zodpovedná, trpezlivá a všestranná. Výsledky žiakov na okresných a krajských kolách fyzikálnej a technickej olympiády vypovedajú o jej odbornosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese používa najnovšie metódy. Pri výučbe fyziky kladie veľký doraz na praktickú časť, veľakrát robí odborné pokusy na hodinách, čim približuje a zatraktívňuje deťom daný predmet. Momentálne je triednou učiteľkou triedy ôsmeho ročníka. Vychováva ich s láskou, navádza ich na dobro a ľudskosť. Jej vzťah s rodičmi je pozitívny.

4. Beke Ágnes, Základná škola s vjm, Ul. práce, Komárno
Beke Ágnes je učiteľkou I. stupňa a vyučuje nemecký jazyk na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Práce. V tomto školskom roku je triednou učiteľkou v druhom ročníku. Vyučuje s láskou a radosťou. Vo výchovno vzdelávacej činnosti je dôkladná, ale zároveň aj náročná. Veľký dôraz kladie na vytvorenie pozitívnej a rodinnej atmosféry medzi deťmi ako aj vo vzťahu k ich rodičom. Jej pedagogická nadanosť a vynaliezavosť jej pomáha pri správnom riešení výchovných situácií. Ági je milá, skromná a vyrovnaná osoba, ktorá si vie získať ľudí. Jej ľudskosť zodpovednosť a morálne vystupovanie môže slúžiť ako vzor pre žiakov a učiteľov.

5. Gáspár Eszter, Základná škola s vjm Móra Jókaiho
Gáspár Eszter je učiteľkou Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Jókaiho Móra od roku 1987. Vyučovala už vo všetkých ročníkoch prvého stupňa. Od prvého až po štvrtý ročník svoje zverené deti vedie, učí a vychováva. Je to ťažká, ale zároveň aj vďačná úloha. Na zabezpečenie kvalitnej práce sa sústavne vzdeláva, zúčastňuje sa rôznych kurzov. V oblasti umeleckej výchovy je mimoriadne starostlivá, obetavou prácou objavuje talentovaných žiakov, vedie krúžok ľudového tanca. Úspešne pripravuje svojich zverencov na jazykové a literárno-recitačné súťaže. Pozoruhodné úspechy dosahuje na súťažiach rôznych úrovní. Už aj v tomto školskom roku preukázala pozoruhodné výsledky, so svojou žiačkou bude reprezentovať našu školu na celoštátnej súťaži Pekná maďarská reč v Košiciach. Svoje každodenné úlohy plní svedomite, k jej charakteristike patrí dobrá nálada, pokojné vystupovanie a láska k deťom, nakoľko učiteľskú prácu považuje za svoje životné povolanie.

6. Sütti Rozália, Základná škola s vjm Móra Jókaiho
Rozália Süttiová je učiteľkou slovenského jazyka, slovenskej literatúry a občianskej náuky. Diplom získala na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1979. Na našej škole pôsobí od r. 2001. Svojou svedomitou prácou, náročným prístupom k plneniu úloh a hlboko ľudským postojom k žiakom získala úctu a ocenenie v učiteľskom kolektíve. Podieľala sa na vytvorení bezprostrednej priateľskej pracovnej atmosféry na škole. Je odborníčkou v oblasti vzdelávania detí zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Pravidelne a úspešne pripravuje svojich žiakov na súťaže zo slovenského jazyka – Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč. Pozoruhodné výsledky dosahuje aj na krajských kolách. Rozália Süttiová sa rozhodla tak, že na konci tohto školského roka vstane spoza katedry a svoje dlhé roky strávené v tejto profesii vymení za zaslúžené roky oddychu na dôchodku.

7. Mgr. Beáta Caisová, ZŠ Pohračničná , Komárno
Mgr. Beáta Caisová, pedagogička pre primárne vzdelávanie s II. atestáciou, je odborne profilovaná na alternatívne vzdelávanie žiakov v programe Krok za krokom. Vo vyučovaní uplatňuje princípy hry, vzájomnej komunikácie, individuálneho prístupu k žiakom a vedie žiakov k tímovej práci a kooperatívnemu učeniu. V roku 2000 získala oprávnenie vykonávať činnosť lektorky programu Krok za krokom a pod jej vedením si prvky humanistickej výchovy osvojili hlavne mladí pedagógovia v komárňanskom okrese. Svoj tvorivý potenciál významne uplatňuje pri príprave žiakov na literárne a výtvarné súťaže a dramatické vystúpenia. Ako certifikovaná lektorka súťažných tímov v rámci medzinárodnej súťaže Odysea Mysle – kreatívne myslenie. Získala niekoľko národných úspechov a to 1. miesto v roku 2010, 2011, 2013 a 2. miesto v roku 2012. Vychovala už druhú generáciu „odyseákov“.

8. Mgr. Aneta Kamocsaiová, Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
Aneta Kamocsaiová je učiteľkou na Základnej škole Komenského v Komárne. Deťom sa venuje už 20 rokov, predovšetkým ako učiteľka fyziky. Kolegovia poznajú Anetu ako usmiatu, dobre naladenú, plnú optimizmu, neváhajúcu pomôcť, nadšenú, zanietenú pre nové veci, pevnú a odhodlanú dosiahnuť svoj cieľ. Rovanko ju vnímajú i žiaci,no oni vidia aj prísnosť, náročnosť. Veľmi dobre poznajú kreativitu a novosť na jej hodinách cez vzájomné prepojenie tradičných a moderných metód výučby. Svoj profilujúci predmet drží pevne a zodpovedne vo svojich rukách. Fyzika je pre žiakov snáď trocha ťažká, no práve vďaka pani učiteľke je tento predmet žiakom prístupný a atraktívny, plný praktických ukážok prepojených so životom. Preto sa žiaci tejto pani učiteľky umiestňujú na popredných miestach v okresných a krajských vedomostných súťažiach. Škole venuje aj svoj voľný čas ďaleko nad rámec povinností a v mimoškolských aktivitách sa na ňu vždy môžeme spoľahnúť.

9. Mgr. Viera Harmatová, Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
Pani učiteľka Viera Harmatová pracuje na našej škole už 19 rokov. Na Pedagogickej fakulte v Nitre sa popri učiteľstvu pre 1. stupeň špecializovala na hudobnú výchovu a v tomto umeleckom duchu pokračovala počas svojich ďalších rokov pedagogickej praxe. Ako dirigentka speváckeho zboru Margarétka reprezentuje s deťmi našu školu na mnohých akciách okresného formátu. Pripravuje deti nielen na spevácke súťaže. Tento školský rok sa jej žiačka umiestnila na 1. mieste v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. S plným nasadením sa zúčastňuje aj ostaných projektov: ( a to ) Letný tábor, Hráme sa na školu, V škole po škole, Unicef, Čisté dvory či Noc v škole. To, že jej záleží na chode našej školy, dokazuje jej funkcia predsedkyne Rady školy, ktorú vedie už druhé volebné obdobie.

10. Mgr. Zuzana Ivancová, Základná škola, Ul. Rozmarínová 1, Komárno
Pedagogické schopnosti pani učiteľky Zuzany Ivancovej najlepšie vystihujú pojmy ako neutíchajúce nadšenie a bohaté skúsenosti. Vďaka tejto výnimočnej kombinácii je pre svojich žiakov už mnoho rokov veľkou inšpiráciou. Svoje pedagogické majstrovstvo dokáže pretaviť do výborne vystavaných vyučovacích hodín, do mimoškolských aktivít aj do citlivého individuálneho pôsobenia na žiakov. Je rešpektovaná žiakmi, učiteľmi aj v rodičovskej verejnosti. Najvýraznejšie úspechy dosiahla skvelou organizáciou významných školských akcií v oblasti ochrany prírody a zdravého životného štýlu, koordinácií akcíí v rámci spolupráce s organizáciou UNICEF, viedla realizačný tím akcií Noc s Andersenom, projektové dni v škole, tvorivé dielne pre materské školy a tradičný jesenný deň zdravia, ktorý v  roku 2013 vyvrcholil veľkolepou mestskou akciou s názvom „Rozmarínka Komárnu – Jesenný deň zdravia“. Pre svojich kolegov je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a neustále usmerňuje ich prácu tvorivými nápadmi. Už niekoľko rokov svoje schopnosti naplno využíva ako zástupkyňa riaditeľky školy.

11. Ing. Renáta Kubalová, Základná škola, Ul. Rozmarínová 1, Komárno
Detské prejavy vnímania okolitého sveta zachytáva už 10 rokov pani Renatá Kubalová na Základnej škole Rozmarínová ul. 1 Komárno vo svojom atelieri a rozvíja talent a osobnosť svojich zverencov zaujímavými výtvarnými technikami a postupmi. Jej zverenci sa pravidelne a veľmi úspešne zapájajú do mnohých výtvarných súťaží, v ktorých zbierajú ocenenia a prezentujú seba aj svoju školu. Medzi inými sú to súťaže v spolupráci s televíziou JOJ,  FUN rádiom a diela malých umelcov uverejňujú viaceré periodiká na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. Ing. Kubalová okrem činností vo svojom ateliéri aktívne spolupracuje s materskými školami, mestskou knižnicou, múzeom a  svoje metodické postupy pravidelne zverejňuje na pedagogických portáloch, za čo si už niekoľkokrát vyslúžila titul najlepší učiteľ mesiaca. Prirodzeným vyvrcholením mnohoročnej práce boli úspechy výtvarného krúžku v školskom roku 2012/2013. Výtvarníci z Rozmarínky obhájili 1. miesto na celoštátnej úrovni súťaže „Dunajský majster umenia“ a získali 3. miesto v medzinárodnej súťaži spomedzi 14 krajín povodia Dunaja „Danube Art Master Internacional 2013“. Týmto ocenením si zaručili účasť na Water Summit v Budapešti, kde si cenu prevzali z rúk prezidenta maďarskej republiky. V súťaži poisťovne MetLife Amslico, výtvarným stvárnením kamaráta Snoopyho vyhrali hodnotné ceny jednotlivci a zároveň získali pre školu významné finančné ocenenie. Pani Ing. Kubalová je príkladom učiteľa, ktorý vedie žiakov k búraniu akýchkoľvek predsudkov v spolunažívaní národností a k rozvoju multikultúrneho života. Za zapojenie sa do celoštátnej čitateľsko – výtvarnej súťaže, príkladné vedenie výtvarného krúžku a dlhodobú súčinnosť s organizátormi súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma získala v roku 2013 cenu Paramisa, ktorú jej udelilo Občianske združenie Pro Futoro a Romano kher.

12. Vágó Gyöngyi, Základná umelecká škola, Komárno
Pani Vágó Gyöngyi je absolventkou hudobného odboru Ľudovej školy umenia v Komárne. Konzervatórium v Bratislave, odbor hra na klavíri absolvovala v roku 1983. Po absolvovaní školy nastúpila na Základnú umeleckú školu v Kolárove ako učiteľka v odbore hra na klavíri a hudobná náuka. Okrem vyučovania bola aktívna aj ako korepetítorka speváckeho zboru pri Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským, s ktorým absolvovali vystúpenia doma aj v zahraničí a zúčastnili sa sa viacerých speváckych súťaží. V roku 1988 prestúpila na základnu umelecku školu v Komárne, ako učiteľka na klavíri, zobcovej flauty a hudobnéj náuky. Tu sa stala aj členkou speváckeho zboru Concordia, kde zotrvala 6 rokov. Posledných 10 rokov svojho pedagogickího pôsobenia vykonáva aj funkciu zástupkyne riaditeľa pre výtvarný a tanečný odbor. Ako zástupkyňa sa napriek personálnym a priestorovým ťažkostiam usilovala a rozvinutie dotvedy menšieho tanečného odboru, ktorý má dnes 3 pedagógov a 270 žiakov. Svojou pedagogickou činnosťou, podloženou profesionálnou umeleckou činnosťou, vychováva žiakov Základnej umeleckej školy láske k umeniu. Pripravuje talentovaných žiakov na regionálne a celoslovenské súťaže a na ďalšie štúdium na strednú a vysokú školu s hudobným zameraním.

13. Zlatica Libaiová, Materská škola Kapitánova ul. 29, Komárno
Pedagógovia materskej školy Kapitánova ul. 29 na zasadnutí pedagogickej rady školy navrhli, aby na slávnostné privítanie pedagógov roka primátorom mesta Komárno bola navrhnutá pani riaditeľka Zlatica Libaiová. Pani riaditeľka pracuje ako pedagogická pracovníčka od roku 1977. V materskej škole na Kapitánovej ulici 29 v Komárne zastáva funkciu riaditeľky 25 rokov. Jej pedagogická práca sa vyznačuje flexibilitou, kreativitou a náročnosťou. Uplatňuje najmodernejšie vyučovacie formy práce a aktívne rozvíja projekty a podporné programy školy. Ako absolventka Rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky v oblasti rozvoja detí so špeciálnymi potrebami uplatňuje vlastnú iniciatívu a tvorivosť v modifikovaných edukačných metódách a o jej odbornosti svedčia vynikajúce výsledky detí v rôznych súťažiach a aktivitách. Pod jej vedením boli ocenené výtvarné práce detí na mestských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Taktiež každoročne pripravuje s deťmi kultúrne vystúpenia. Plne rozvíja svoju pedagogickú a riadiacu činnosť v rôznych oblastiach a sleduje vývoj a inovácie v oblasti predškolskej pedagogiky. Zabezpečuje informatické a multimediálne vybavenie školy, estetické a podnetné prostredie.

14. Alžbeta Győriová, MŠ Lodná č. 1, Komárno
Menovaná pani učiteľka odovzdáva svoje pedagogické majstrovstvo deťom predškolského veku už 40 rokov. Vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi uplatňuje prvky súčasnej modernej edukácie. Prácou s projektami, ktoré sa venujú správnym stravovacím návykom detí, telovýchovným a ozdravovacím aktivitám im ukazuje cestu k zdravému životnému štýlu. Svojou prácou napomáha rozvoju detského talentu a so zanietením pripravuje deti na rôzne výtvarné, kultúrne, športové súťaže a podujatia, ktoré organizuje mesto Komárno a inštitúcie zaoberajúce sa edukáciou detí a mládeže. Ochotne a  aktívne sa zúčastňuje na všetkých aktivitách v materskej škôlke i mimo nej a pripravuje s deťmi kvalitné vystúpenia pre rodičovskú a širokú verejnosť. V oblasti spolupráce s rodinou odvádza profesionálnu poradenskú činnosť, v ktorej aplikuje najnovšie pedagogické a psychologické trendy. Svojim partnerským a empatickým prístupom k deťom si vie ľahko získať ich priazeň, za čo jej bývalí škôlkári, ale aj ich rodičia aj po rokoch radi prejavujú úctu a uznanie za vykonanú prácu. Pani učiteľka Alžbeta Győriová v tomto školskom roku úspešne zavŕši svoje pedagogické pôsobenie v oblasti vzdelávania detí predškolského veku.

15. Mgr. Beáta Riszdorferová, Materská škola, Mederčská, Komárno
Rada školy pri materskej škole Mederčská pri príležitosti slávnostného privítania pedagógov roka 2013 primátorom mesta Komárno navrhuje p. riaditeľku Mgr. Beatu Riszdorferovú na ocenenie. Pani riaditeľka sa od začiatku svojho pôsobenia s pozitívnymi výsledkami usiluje o psychický a fyzický vývoj detí v predškolskom veku. Medzi jej zrealizované projekty patria: vybudovanie telocvične a zveľadenie okolia materskej školy. Svoju prácu s deťmi vykonáva svedomite a s láskou. Pre zdokonaľovanie svojej práce využíva inovatívne prvky a metódy. Deti vedie vo výtvarnom krúžku, rozvíja ich talent, prispieva detskými prácami do rôznych výtvarných súťaží, kde získali už mnoho ocenení.

16. Pivoda Katalin, MŠ Ul. Vodná 29, Komárom
Katalin Pivoda je učiteľkou materskej školy na Vodnej ulici č. 29 od roku 2009. Je predsedkyňou metodického združenia viac rokov. Svoje štúdium ukončila v roku 1998 na vysokej pedagogickej škole v Soproni. Charakteristickými črtami jej práce sú spoľahlivosť, oddanosť ku svojej pedagogickej práci, neustále vzdelávanie, rešpektovanie hodnôt a ich šírenie. Spolupráca s kolegami a taktiež s rodičmi je založená na vzájomnej úcte. Prispieva k celkovému zvelaďovaniu zovňajška skôlky a to v podobe interiérových dekorácií. Jej osoba pozitívne ovplyvňuje medziľudské vzťahy, úzko spolupracuje s klubom dôchodcov, komárňanskými základnymi školami a so Slovenským zväzom maďarských pedagógov. Aktívne sa podiela na organizovaní slávnostných a kultúrnych podujatí našej materskej školy.