Mesto 2015. 02. 09.

Otázky a odpovede v kauze KOMVaK

Ohľadne komárňanskej mestskej vodárenskej spoločnosti KOMVaK bolo v ostatnom čase nastolených veľa otázok na ktoré vedenie mesta považuje za dôležité odpovedať a patrične informovať občanov mesta a širokú verejnosť. Na verejnosť sa dostali dokumenty, ktoré do značnej miery ovplyvňujú majetok a budúcnosť najhodnotnejšej firmy mesta, ako aj samotné mesto.
Treba zdôrazniť, že vedenie mesta od začiatku kauzy sleduje a analyzuje situáciu. Našim cieľom je, aby sme ku kauze KOMVaK pristupivali odborne, kde našim prvoradým cieľom je ochrana majetku mesta a zabezpečenie nepretržitej dodávky pitnej vody. Preto sa pri návrhu riešenia snažíme namiesto dohadov opierať sa o dostupné dokumenty a fakty.  

Bolo mesto informované o zmluve medzi firmami KOMVaK, a.s. a HASS, s.r.o.?
Vedenie mesta od vedenia alebo od dozornej rady spoločnosti KOMVaK nedostalo žiadne informácie. O založení majetku firmy sa dozvedelo z dokumentu zverejneného na internete. Riaditeľ KOMVaK-u sa vyhovára na neformálne telefonáty, ktorými sa vraj snažil zastihnúť vedenie mesta. Firma mala k dispozícii rôzne oficiálne kanály na vyrozumenie hlavného akcionára firmy, t.j. mesto o situácii. K čomu však nedošlo.

Aký je postoj zo strany mesta k obsahu zmluvy?

Ohľadne obsahu zmluvy sme sa informovali u pána riaditeľa, ktorý priznal, že bolo chybou to, že vedenie mesta o zmluve nevedelo. Možné dôsledky zmluvy mesto analyzuje prostredníctvom odborníkov s cieľom riešenia súčasnej situácie a zabezpečenia majetku mesta do budúcnosti.

Ide podľa vedenia mesta v tejto veci o prekročenie právomocí zo strany vedenia firmy KOMVaK?
Právnu zodpovednosť vedenia firmy skúmame v zmysle platných zákonov a právomocí vyplývajúcich zo stanov spoločnosti. Samozrejme okrem právnej zodmovednosti je tu aj etická stránka veci.

Kto vymenúva a odvoláva vedenie KOMVaK-u?
Odvolanie aj vymenovanie vedenia spoločnosti je v rukách mestského zastupiteľstva.

Plánuje vedenie mesta konkrétne kroky na odvolanie predsedu predstavenstva a členov predstavenstva spoločnosti KOMVaK?
O odvolaní vedenia a dozornej rady firmy môže rozhodnúť zastupiteľstvo. Ak je ich konanie v rozpore s platným právom, potom je relevantná aj otázka ich eventuálneho odvolania. Popri sprísnení stanov spoločnosti je čím skôr potrebné pristúpiť aj k zmenám v obsadenstve dozornej rady vymenovaním poslancov z radov novozvoleného zastupiteľstva.

V akej hospodárskej situácii je v súčasnosti firma KOMVaK?
Firma KOMVaK prenajíma značnú časť ňou spravovaného majetku od mesta Komárno v zmysle príslušnej zmluvy. Počas 10 rokov fungovania firmy KOMVaK nadobudol aj vlastný firemný majetok v hodnote okolo 13 miliónov eúr. Vedenie mesta sa bude snažiť o to, aby firmu komplexne preverila nová, nezávislá audítorská spoločnosť, čo môže vniesť viac svetla do celej kauzy.

Aké následky pre mesto môže mať zadĺženie spoločnosti KOMVaK?
Dopad zadĺženia spoločnosti je predmetom právnej a finančnej odbornej analýzy mestského úradu. Bohužiaľ firma KOMVaK má dlhy aj voči iným subjektom, ktoré sa už sčasti súdne vymáhajú. Naviac firma dlží aj niektorým obciam v Komárňanskom okrese. Mesto Komárno urobí všetky potrebné kroky k tomu, aby majetok mesta ochránilo.

Čo môže mesto urobiť preto, aby zamedzilo prípadnému konkurzu voči firme KOMVaK?
V zmysle právnych možností urobíme všetko preto, aby sme posilnili právomoci mesta ako jediného, 100%-ného vlastníka firmy. Pre mesto je prioritným cieľom sprehľadnenie hospodárenia firmy. Neodkladne budeme žiadať o audítorskú kontrolu, o zmenu stanov a dozornej rady spoločnosti. Odsúhlasenie nových stanov a obsadenstva novej dozornej rady spoločnosti bude prvoradou úlohou aj pre nové mestské zastupiteľstvo.

Vedenie mesta si je vedomé dôležitosti problému, preto pre objasnenie situácie vo firme KOMVaK dá priestor aj vrámci verejnej diskusie v rámci mestského zastupiteľstva, kde popri predostrení dokumentov budú mať priestor na vysvetlenie sitiácie všetky zo zainteresovaných strán. 
Máme vedomie o tom, že firma KOMVaK pozýva poslancov mestského zastupiteľstva na diskusiu do sídla firmy. Podľa našej mienky je však takýto postup firmy nie príliš šťastný a korektný a nevedie k nestrannej a odborne podloženej diskusii. 
Vedenie mesta mieni vzniknutý problém riešiť na mestskom zastupiteľstve, ktoré je sledované verejnosťou a je možné verejne klásť otázky a vypočuť si argumenty. Pred zasadnutím mestského zastupiteľstva môžu svoje odporúčania v danej veci sformulovať aj odborné komisie, čo môže diskusiu udržať v odbornej rovine. Firemná prezentácia v sídle spoločnosti je z pohľadu komplexnosti názorov nepostačujúca.