Mix 2020. 04. 08.

Oznámenie o odpustení príspevku rodiča

Mesto Komárno vzhľadom na výnimočnú situáciu odpúšťa čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách, školských kluboch detí a v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno s platnosťou od 1. apríla 2020 do odvolania v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. 03. 2020, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach odo dňa 30. 03. 2020 až do odvolania.

(Mesto Komárno Facebook stránka)