Mesto 2016. 02. 11.

Podporované kurzy v Komárne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude aj v roku 2016 v rámci projektu RE-PAS prispievať na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Projekt funguje od októbra 2014 a umožňuje evidovaným nezamestnaným zúčastniť sa rekvalifikačných kurzov. RE-PAS je potvrdenie, že ÚPSVaR uhradí všetky náklady spojené s rekvalifikáciou. Nezamestnaný bude mať lepšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Informácie o projekte nájdete aj na stránke Úradu práce.

Inštitút pre odborné vzdelávanie s prevádzkovými priestormi v Komárne ponúka možnosť uplatniť si RE-PAS na naše odborné kurzy – programovanie CNC strojov alebo jazykové kurzy. Kurz uhradí v schválenej výške Úrad práce.

Ponuku kurzov, resp. pripravované kurzy nájdete na stránke www.szaki.sk.

17. februára 2016 o 16.30 hod sa v SPŠ-IszKI, Petőfiho 2, Komárno, v miestnosti č. 213 bude konať zápis a zároveň bezplatné zisťovanie jazykovej úrovne uchádzačov.
Ďalšie informácie na tel. č. 0907 483 019.

sz1 Nyelvtanfolyam2