Mesto 2015. 05. 28.

Prijatie zástupcov ZŠ na ul. Práce primátorom

Najväčšia základná škola na ulici Práce v Komárne oslávila 13. mája 2016 významné jubileum.
Päťdesiatročné jubileum jednej z najvýznamnejších povojnových inštitúcií výučby v maďarskom jazyku si s úctou pripomenuli učitelia, vedenie školy, predstavitelia miestnej samosprávy, politici, rodičia a priatelia školy v aule školy. Primátor mesta László Stubendek sa prítomným prihovoril krátkym prípitkom a 26. mája prijal delegáciu školy vedenú riaditeľom Zoltánom Fekete, zástupkyňou riaditeľa Piroskou Kocsis a predsedkyňou školskej rady – učiteľkou jazykov Juditou Károlyi Szikonya v priestoroch mestského úradu. Delegácii k tejto udalosti gratulovali aj viceprimátori Imrich Knirs a Béla Keszegh a vedúci odboru školstva Gabriel Weszelovszký. Po krátkych oficialitách, podpísaní pamätnej kroniky, nasledoval neviazaný rozhovor o významných milníkoch školy, o jej súčasnom stave a o budúcnosti, o možnostiach modernizácie, o skvalitnení fungovania celej inštitúcie. V diskusii sa hovorilo aj o určitej inovatívnej forme hodnotenia pedagógov zo strany samosprávy, v ktorom by sa sledovali ich úspechy, kreatívnosť, aktivita, a podľa tohto hodnotenia by samospráva odmeňovala najlepších, čo by mohlo ovplyvniť záujem mladých o poslanie pedagóga a udržať už pracujúcich pedagógov vo svojej profesii. Škole, ktorá už roky patrí medzi najlepšie aj na úrovni samosprávneho kraja, ktorá vychováva a učí úspešných ľudí, prajeme aj do nasledujúcich rokov veľa úspechov, výborných žiakov, pedagógom výdrž a pevné zdravie.

-krá-