Mesto 2020. 08. 11.

Primátori a starostovia rokovali o budúcnosti regiónu

Vo štvrtok 6. augusta sa konalo Valného zhromaždenie Združenie miesta a obcí okresu Komárno. Popri aktuálnych otázkach týkajúcich sa verejnej správy dostali osobitný priestor aj témy ako aktuálne výzvy na podávania projektov a podpora na vytváranie pracovných miest.

Ďalšie zasadnutie valného zhromaždenia združenia miest a obcí sa tentoraz uskutočnilo v Kolárove. V prvej časti rokovania dostali priestor na prezentáciu vedúci pracovníci Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí vyhodnotili čerpanie finančných prostriedkov uplynulého projektové obdobia, mieru ich využitia v regióne mestami a obcami. Daniela Frajková, vedúca SO pre IROP, predstavila primátorom a starostom aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky.

V uplynulom rozpočtovom období sa prostredníctvom projektov do Komárňanského okresu dostalo pomerne málo finančných prostriedkov, preto by sme boli radi, keby v nasledujúcom období obce okresu čerpali finančné zdroje čo najúspešnejšie. K tomu sú potrebné aj dobré vzťahy s príslušnými orgánmi, taktiež dobre pripravené projekty” – povedal Béla Keszegh, predseda združenia.

Na rokovaní sa predstavila Darina Nagyová, riaditeľka Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Komárne, ktorá bola vymenovaná do tejto funkcie 21. júla. Predtým pracovala v Dunajskej strede na úrade práce ako zástupkyňa riaditeľa. Nová pani riaditeľka informovala prítomných o aktuálnej miere nezamestnanosti, ktorá v dôsledku koronavírusu stúpa. Od decembra do konca júna stúpol pomer počtu evidovaných nezamestnaných zo 4,26 percent na 7,35 percentá, čo znamená vyše 4 tisíc osôb z ktorých 3755 by mohlo ihneď nastúpiť do práce. Upriamila pozornosť aj na to, že síce klesol počet voľných pracovných miest, ale ešte stále evidujú 970.
Darina Nagyová predstavila viac takých štátnych dotácií, vďaka ktorým aj samosprávy môžu zamestnávať ľudí. Štát, v prvom rade, prispieva na zamestnávanie mladých a starších ľudí.

Členov združenia o aktuálnych otázkach informoval primátor mesta a súčasne aj podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Štefan Gregor, keďže samosprávy od januára čakajú nové úlohy. V oblasti odpadového hospodárstva budú mestá a obce čeliť vážnym výzvam, nakoľko od prvého januára musia plniť úlohy, na ktoré nie sú vytvorené podmienky, preto združenie žiada od vlády o posunutie tohto termínu.

„Základom úspešného regiónu je úzka spolupráca miest a obcí, zosúladenie záujmov a ich úspešná prezentácia , aj preto sú dôležité pravidelné stretnutia združenia“ – dodal Béla Keszegh, primátor mesta a predseda združenia.