Mix 2022. 03. 16.

Projekt s názvom „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ je určený pre tých, ktorí hľadajú nové zamestnanie

Projekt je určený pre občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napr. malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie, príp. majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce. Cieľom projektu je poskytnúť tieto informácie a zároveň i nové možnosti čo najširšej verejnosti.

„Tento projekt je jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom – zamestnancom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže doslova vziať osud do vlastných rúk.“ – Boris Sloboda, generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

ČO je cieľom projektu?

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov – zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

Pre KOHO je projekt určený?

Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.

KTO pre Vás vyberá kurzy?

Kurzy si vyberáte Vy. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

KDE a AKO podať žiadosť?

Záujemca o zamestnanie (ZoZ) písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

KTO Vám PORADÍ?

Kontakt a bližšie informácie: ÚPSVR Komárno, Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Mgr. Matej Marchyntel.: 035/2444452 email: Matej.Marchyn@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Mužiček  – tel.: 035/2444452 email: Iveta.Muzicek@upsvr.gov.sk