Kultúra 2024. 03. 14.

Regionálne kolo detských a mládežníckych speváckych zborov Deti deťom mapuje veľký úspech!

Tradícia zborového spevu v našom meste má už mnoho desaťročí. Kultivovanosť zborovej tradície v meste Komárno ako aj v celom okrese je na vysokej úrovni a odzrkadľuje veľké umelecké dedičstvo minulých období. Vďačíme za to dlhoročnej obetavej práci dirigentov a pedagógov, ktorí svojím profesionálnym prístupom úspešne rozvíjajú tento druh umenia. Neustále rozširujú a obnovujú svoj repertoár a dokážu u detí vzbudiť záujem o skutočnú kultúru.

Zborový spev má veľký vplyv na formovanie osobnosti. Priestor na sebarealizáciu a porovnanie svojich speváckych kvalít poskytlo aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom, ktoré uskutočnilo dňa 29. februára 2024 regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov pod názvom Deti deťom 2024 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne. Na súťaži sa zúčastnilo šesť speváckych zborov v počte viac ako 200 spevákov. V úvode podujatia sa predstavil Detský spevácky zbor Slniečko z Materskej školy na ul. Lodná v Komárne, ktorý reprezentoval najmenších spevákov v našom meste a po ňom vystúpilo 5 detských speváckych zborov zo základných škôl. Trojčlenná porota pracovala v zložení Ľuboš Bernáth – predseda poroty, Darina – Andučič Tóthová a Jozef Kazán ako členovia odbornej poroty.                                                                                                                                             Výsledková listina súťaže:                                        

  • Zlaté pásmo s priamym postupom na krajské kolo súťaže s pochvalou poroty – DSZ veľkých Schola Mariana                                                                                                                                                   
  • Zlaté pásmo s návrhom na postup – DSZ malých pri MsKSBE a ZŠ M. Jókaiho                                                                                                                                                      
  • Zlaté pásmo – DSZ malých Schola Mariana                                                                                                                                                     
  • Zlaté pásmo – DSZ veľkých pri MsKSBE a ZŠ M. Jókaiho
  • Zlaté pásmo  –  DSZ Slniečko pri MŠ Lodná                                                                                                                                                        
  • Strieborné pásmo – DSZ veľkých pri ZŠ Eötvösa

Postupujúce spevácke zbory sa zúčastnia krajského kola 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2024 v Nitre dňa 22. marca.

Po súťažných vystúpeniach nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov a rozborový seminár pod vedením odbornej poroty. Rozborový seminár určený dirigentom a korepetítorom detských speváckych zborov bol zameraný na konštruktívne konzultácie. Odborná porota vyslovila veľké uznanie za vykonanú prácu dirigentom a podporu zborovému hnutiu v našom regióne. Hlavným partnerom a odborným garantom ktorý podujatie finančne podporil bolo Národné osvetové centrum v Bratislave. Peňažný príspevok pridelilo aj Mesto Komárno.

Podporovateľom tohto článku je mesto Komárno