Región Dél-komárom 2023. 11. 27.

Rodí sa mesto – uskutočnila sa výstava o rekonštrukcii maďarského Komáromu

Výstava otvorila svoje brány 24. novembra v Návštevníckom centre dedičstva Brigetio. Prítomných pozdravil János Ódor, prezident Zväzu maďarských vidieckych múzeí a riaditeľka múzea Emese Számadó.

Vernisáže sa zúčastnilo množstvo potomkov historických osobností. Medzi inými Mihály Tóth, synovec prvého primátora mesta, vnuk primátora Gáspára Alapyho, András Térfy, pravnuk ministra Gyulu Térfyho a vnúčatá zastupujúceho generálneho prokurátora Kálmána Szabóa a slávneho architekta Kálmána Komáromiho.

Výstavu otvoril historik László Szarkapedagóg Univerzity Jánosa Selyeho a vedúci pracovník inštitútu Rubicon. Upozornil, že od roku 1923 – teda pred 100 rokmi – Komárom funguje ako právne samostatné mesto a podrobne porozprával o vývoji a histórii mesta. Po mierových rokovaniach, ktoré ukončili 2. svetovú vojnu, zostali na ľavom brehu všetky dôležité inštitúcie mesta vrátane úradov, kostolov, nemocníc, vzdelávacích inštitúcií a kultúrnych centier. Nové mesto na pravom brehu sa však za pár desaťročí stalo moderné vidiecke mestečko s pôsobivými verejnými budovami, kostolmi, radnicou a vzdelávacími inštitúciami.

Do roku 1938 sa z osady so siedmimi ulicami stalo mesto so 40 ulicami, ktoré boli usporiadané ako šachovnica. V rokoch medzi dvoma svetovými vojnami bolo možné cestovať medzi Komáromom a Komárnom s pasom. Jediným obmedzením bolo, že most bol uzavretý o 23:00 a dovtedy sme sa museli vrátiť.

Jedným z ústredných prvkov výstavy bola prezentácia kancelárie prvého primátora mesta Gáspára Alapyho. Alapy spravoval (južný) Komárom v rokoch 1925 až 1938 a úzko spolupracoval s mestskými poslancami Kunom Klebelsbergom a Ferencom Zsindelym, aby zabezpečili rozvoj a prosperitu osady.

Emese Szamadó zdôraznila, že rozsiahla výstava by nebola možná bez nástupcov mestských manažérov, úradníkov, priemyselníkov a obchodníkov, ktorí rozvíjali mesto Komárom a pochádzali z Komárna. Významnú úlohu zohrali aj oficiálni dedičia bývalých cirkevných predstaviteľov a riaditeľov škôl, ktorí zapožičali svoje rodinné, cirkevné a školské relikvie.

Na slávnostnom otvorení vystúpil aj rytier maďarskej kultúry spevák György Káplán.

Výstava vznikla v rámci programu Geniusz a očakáva sa, že bude otvorená do roku 2025.

GÁSPÁR ALAPY  (1880-1945) sa narodil v Komárne ako potomok starobylej komáromskej župnej rodiny. Po ukončení štúdia v roku 1907 začal pracovať na mestskom úrade v Komárne. V roku 1921 prišiel do Komáromu, kde sa od roku 1922 angažoval vo vedení mesta ako zástupca primátora, od roku 1928 ako menovaný primátor.

Počas jeho mestotvornej činnosti sa sformovalo prosperujúce mestečko. Pre svoju obľúbenosť a na uznanie jeho zásluh bol od 15. júla 1939 starostom jednotného Komáromu. Do dôchodku odišiel 31. augusta 1944. 17. októbra 1944 bol zatknutý, odvlečený do Hviezdicovej pevnosti a potom do Dachau, kde ako väzeň číslo 136708 5. februára 1945 zomrel. Dokonca aj v najťažších časoch sa odvážil vyhlásiť: „Zložil som prísahu, že budem slúžiť veci každého občana rovnako!“